Monday, September 21, 2020
   
Text Size

Site Search

image image image
ABOUT CEAT The Consulting Engineers Association of Thailand (C E A T) was founded in 1978 to represent the ENGINEERING CONSULTING PROFESSION in Thailand
Vision & Philosophy C E A T is going to achieve its future position as the LEADER in our Nation's consulting engineering profession and gain recognition from the following targets:  
Specialties With the collective experience and expertise of over 60 members, C E A T integrates the strengths of professionals in providing consulting engineering services in the following disciplines:

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

แบบสอบถามความสนใจโปรแกรม BIM จาก Autodesk

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ใคร่ขอความร่วมมือกับสมาชิกนิติบุคคล วปท. ทุกท่าน โปรดกรอกแบบสอบถามความสนใจโปรแกรม BIM จาก Autodesk ทั้งนี้ บริษัท Autodesk ให้สิทธิในการซื้อโปรแกรม BIM ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก วปท. ทาง วปท. จึงมีความประสงค์จะรวบรวมรายชื่อผู้ที่สนใจ จำนวนที่ต้องการซึ่งจะนำไปใช้ในการขอข้อเสนอราคาพิเศษให้กับทุกท่านต่อไป

สมาชิก สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามความสนใจโปรแกรม BIM จาก Autodesk ได้ที่นี่  https://forms.gle/46xf4j2Xa1nju8iw7

 

วปท. จับมือกับ ควอนตัม พีพีพี ให้บริการซอฟท์แวร์ระบบ QCONZOL

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) และ บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด (ควอนตัม พีพีพี) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการซอฟท์แวร์ระบบ "QCONZOL" เพื่อบริหารจัดการเอกสารหรือเรียกว่า "บริการ QCONZOL" ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการเอกสารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพแบบออนไลน์ ด้วยระบบ EDMS เป็นการจัดเก็บ แบ่งประเภท

- จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่

- ค้นหาเอกสาสรและแบบก่อสร้างได้ทันที

- ติดตามตรวจสอบสถานะของเอกสารระบบออนไลน์

- สามารถตรวจสอบ รีวิว คอมเม้นต์ และอนุมัติเอกสาร รวมถึงแบบก่อสร้างร่วมกับทีมงานระบบออนไลน์

ซึ่งสามารถทำงานตอบโจทย์แบบชีวิตวิถีใหม่ สามารถทำงานได้ทุกสถานที่ รวดเร็ว บนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพา 

วปท. จึงขอเชิญชวนเฉพาะสมาชิก วปท. สมัครการใช้บริการ "บริการ QCONZOL" ในราคาพิเศษสุดสำหรับสมาชิก วปท. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Read more...

 

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจสุขภาพธุรกิจบริษัทสมาชิก วปท.

ด้วยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ใครขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจสุขภาพธุรกิจบริษัทสมาชิกวปท. ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 แบบสำรวจนี้ได้รับการจัดทำขึ้นโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาไปใช้สร้างมาตรการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสามารถกรอกแบบสำรวจสุขภาพธุรกิจได้ที่ https://forms.gle/LPdhUJbKZ6qUoVzq6 

1. กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์โดยกรอกข้อความตามที่เป็นจริงหรือเลือกคำตอบจากรายการ drop down ที่เป็นข้อทางเลือก - ทำเครื่องหมาย X ลงในช่อง [ ]

2. วปท. จะรักษาไว้เป็นความลับและใช้ข้อมูลที่ได้รับมาภายในคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำรวจ ประเมินฯ นี้เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก

 

ความคืบหน้าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครํบ กรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโดวิด 19

หนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโดวิด 19 (Coronavirus Dsease 2019 (COVID-19)) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ)

 

4 สมาคมวิขาชีพ เสนอมาตรการลดผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVIC-19

ด้วย 4 สมาคมวิชาชีพ อันได้แก่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาษา) และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCA) ได้ทำหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่่อง มาตรการลดผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงการพิจารณาผ่อนปรนสัญญาภาครัฐ จำนวน 4 ข้อ ตามรายละเอียดสิ่งที่แนบนี้ (หนังสือนำส่งนายกรัฐมนตรี)  ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไร วปท. จะรีบดำเนินการแจ้งให้สมาชิก วปท. ได้รับทราบต่อไป

 

การยกเว้นค่าสมาชิกประจำปี 2563 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบจากไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากต่างประเทศในปลายปี 2562 นำมาสู่การแพร่ระบาดในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลกถึงปัจจุบัน และยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษานั้น คณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ.2562-2564 ได้ประชุมหารือร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวการณ์ปัจจุบัน และตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อสมาชิก ฉะนั้นเพื่อเป็นการผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการจึงมีมติให้ยกเว้นค่าสมาชิกประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิกทุกประเภท และสำหรับสมาชิกที่มีการต่ออายุในปี 2563 วปท.มาแล้ว จะดำเนินการต่ออายุในปี 2564 ให้โดยอัตโนมัติ จึงเรียนเพื่อทราบ และหากท่านใดประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร 02-935-6440,02-949-0651 เป็นต้นไป

   

VDO Seminar

การบริหารจัดการเอกสารก่อสร้างสำหรับ โครงการขนาดเล็ก

40 Years CEAT

แนะนำการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา

ข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าววิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

คณะกรรมการอำนวยการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ในประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ต่างประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ขั้นตอนการ Update ข้อมูลของสมาชิก

ข้อมูลข่าวสาร สำหรับสมาชิก

แบบ สำรวจความคิดเห็น

ท่านให้ความสนใจในหมวดข้อมูลไหนมากที่สุด

Member - 8.2%
วิชาการ - 34.2%
ในประเทศ - 8.2%
ต่างประเทศ - 5.5%
บทความ/เอกสาร - 39.7%
Member's Projects - 4.1%

Total votes: 73
The voting for this poll has ended on: 30 Jun 2012 - 00:00

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานการสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ IconDownload แบบฟอร์ม

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

Vistor Counter

free counters
We have 663 guests online

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca