Wednesday, December 11, 2019
   
Text Size

Site Search

image image image
ABOUT CEAT The Consulting Engineers Association of Thailand (C E A T) was founded in 1978 to represent the ENGINEERING CONSULTING PROFESSION in Thailand
Vision & Philosophy C E A T is going to achieve its future position as the LEADER in our Nation's consulting engineering profession and gain recognition from the following targets:  
Specialties With the collective experience and expertise of over 60 members, C E A T integrates the strengths of professionals in providing consulting engineering services in the following disciplines:

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

เปิดแล้ว โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6

เปิดแล้ว โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 ขอเรียนเชิญสมาชิก วปท. และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 Young Professional Forum 6 (YPF#6) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2563 - 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (หลักสูตรการอบรม) ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651 ด่วน รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น

 

สนับสนุนสั่งจองโฆษณาวารสารวิชาการ เล่มที่ 14

ด้วยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จัดทำวารสารวิชาการเล่มที่ 14 ประจำเดือน ธันวาคม 2562โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์และผลงานทางด้านวิชาการที่โดดเด่นของสมาชิก วปท. และวิศวกรที่ปรึกษาทั่วไป ให้ผู้ที่สนใจได้อ่านและนำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อยู่ในวงการก่อสร้างอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้ผลิต ผู้ออกแบ รวมถึงเจ้าของโครงการ ซึ่ง วปท. จะจัดส่งวารสารให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถของวิศวกรที่ปรึกษาไทย ในการนี้ สมาชิกนิติบุคคล หรือหน่วยงานของท่านสนใจที่จะสนับสนุนสั่งจองโฆษณาในการจัดทำวารสารเล่มที่14 นี้ สามารถดูรายละเอียดและแบบตอบรับตามเอกสารแนบนี้ (แบบตอบรับสั่งจองโฆษณา) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651 

 

CEAT GOLF#7 2019 Let's grip it and rip it.

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) กำหนดการจัดกิจกรรมกอล์ฟ "CEAT GOLF#7 2019 Let's grip it and rip it. เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ของวปท. และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมวลหมู่สมาชิกสมาคมฯ และความเป็นปึกแผ่นแก่วิศวกรที่ปรึกษาไทย อีกทั้งเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในการนี้ วปท. ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสมาชิกนิติบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมกอล์ฟ CEAT GOLF#7 2019  ในครั้งนี้ ทำให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ วปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและสนับสนุนจากท่านในการจัดกิจกรรมในปีต่อๆไป แล้วพบกันในปี 2020 นะครับ

Read more...  Read more...  Read more... 
 Read more...  Read more...  Read more...
 Read more...  Read more...  Read more...
 

ขอความร่วมมือสมาชิกนิติบุคคล และ สมาชิก วปท. กรอกแบบสำรวจออนไลน์

"เมื่อพฤติกรมของคนไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมถึงวิสัยทัศน์เชิงนโยบายจากภาครัฐที่เอื้อหนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบประเทศไทย 4.0"

เรียน  สมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญ ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเพื่อไปสู่ความเป็นดิจิทัล เพราะเหตุนี้จึงได้ตั้งทีมศึกษาระบบปัญญาประดิษฐ์ในชื่อ "Artificial Intelligence for Consultancy Service by CEAT" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าระบบปัญญาประดิษฐ์ในงานทางวิศวกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้ทางทีมศึกษาของ วปท. ได้ออกแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ของสมาชิก วปท. เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดทำระบบปัญญาประดิษฐ์ต้นแบบของ วปท. ในการนี้ วปท. จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังสมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญ ทุกท่าน ร่วมทำแบบสอบถาม "Artificial Intelligence for Consultancy Service by CEAT" และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมา https://jiamjaratrangsee.outgrow.us/AI_for_consultancy_service_by_CEAT หากสมาชิกต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440,02-949-0651 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิก วปท. เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาในยุค 4.0 อย่างสมบูรณ์

 

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอแจ้งประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศกฎกระทรวงได้ที่นี่ (กฎกระทรวง)

 

FIDIC ASPAC 2019

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ.2562-2564 ได้นำทีมโดย ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายก วปท. และคณะกรรมการ วปท. ได้เข้าร่วมประชุม FIDIC-ASPAC 2019  New Delhi India ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 และในปีหน้า วปท. ได้รับเกียรติการเป็นเจ้าภาพในการจัด FIDIC-ASPAC 2020 ที่กรุงเทพมหานคร

Read more... Read more...  Read more...
Read more... Read more... Read more...
   

40 Years CEAT

แนะนำการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา

ขอแนะนำ นักกฎหมายพันธมิตรของ วปท.

Lawer
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอแนะนำนักกฏหมายพันธมิตรของสมาคมฯ คุณชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ซึ่งเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อที่จะเป็นแหล่งบุคลากรที่สมาชิกจะได้ขอความรู้หรือคำปรึกษาทางด้านกฏหมาย สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ข้อมูลข่าวสาร สำหรับสมาชิก

ขั้นตอนการ Update ข้อมูลของสมาชิก

แบบ สำรวจความคิดเห็น

ท่านให้ความสนใจในหมวดข้อมูลไหนมากที่สุด

Member - 8.2%
วิชาการ - 34.2%
ในประเทศ - 8.2%
ต่างประเทศ - 5.5%
บทความ/เอกสาร - 39.7%
Member's Projects - 4.1%

Total votes: 73
The voting for this poll has ended on: 30 Jun 2012 - 00:00

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานการสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ IconDownload แบบฟอร์ม

คณะกรรมการอำนวยการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ในประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ต่างประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

ข่าววิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vistor Counter

free counters
We have 21 guests online

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup