Wednesday, October 20, 2021
   
Text Size

Site Search

นโยบาย/แผนงาน (ในประเทศ)

การสร้างประโยชน์ให้สมาชิก
  • การสร้างความสามัคคี
  • การสร้างระบบฐานข้อมูล / ห้องสมุด
  • การประสานและสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ
  • ติดตามข้อควรปฏิบัติต่อวิศวกรต่างชาติจากสภาวิศวกร
  • เสนอปรับค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรมและอัตราค่าควบคุมงานก่อสร้าง
  • การแก้ปัญหาสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจที่ปรึกษา


การสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ
  • การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
  • การผลักดันตั้ง  QS Institute
  • การสร้างพลังในการเจรจา/ต่อรองสิทธิและผลประโยชน์


การสร้างประโยชน์ให้สังคม
  • การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม


ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca