Wednesday, December 08, 2021
   
Text Size

Site Search

ข่าวในประเทศ-ข่าวทั่วไป

CEAT GOLF#7 2019 Let's grip it and rip it.

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) กำหนดการจัดกิจกรรมกอล์ฟ "CEAT GOLF#7 2019 Let's grip it and rip it. เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ของวปท. และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมวลหมู่สมาชิกสมาคมฯ และความเป็นปึกแผ่นแก่วิศวกรที่ปรึกษาไทย อีกทั้งเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในการนี้ วปท. ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสมาชิกนิติบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมกอล์ฟ CEAT GOLF#7 2019  ในครั้งนี้ ทำให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ วปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและสนับสนุนจากท่านในการจัดกิจกรรมในปีต่อๆไป แล้วพบกันในปี 2020 นะครับ

Read more...  Read more...  Read more... 
 Read more...  Read more...  Read more...
 Read more...  Read more...  Read more...
 

วปท. ชี้แจงสมาชิกเรื่อง "หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง"

Read more...ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษาแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ถือปฎิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมานั้น สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาเรื่องนี้ จึงได้เรียนเชิญสมาชิกวปท. มาฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวสท. โดยมีคุณสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์ นายกฯวปท. และคุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี อุปนายกงานในประเทศ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมฟังคำชี้แจงทั้งหมด 42 คน ในระหว่างการชี้แจงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยทางวปท.จะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์จากท่านสมาชิก บรรจุเพิ่มเติมเข้าไปในรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายที่จะส่งมอบให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และวปท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษานี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาต่อไป ส่วนเอกสารประกอบชี้แจงสามารถdownloadได้ที่ http://www.mediafire.com/view/c2sojzxp2zfok3n/Presentation.pdf
 

สำเร็จแล้ว!!!คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา

Read more...ตามที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาเรื่อง "การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทย" ของ5กลุ่มวิชาชีพประกอบด้วย วิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน ICT และงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐาน (Basic Salary) ของบุคลากรของที่ปรึกษาด้านต่างๆ แยกตามระดับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ข้อมูลค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล ส่วนที่เป็นค่าสวัสดิการ (Social Charge) และค่าโสหุ้ย (Overhead) ทั้งนี้เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างต่อเดือน (Billing Rate) ของบุคลากรของที่ปรึกษาแต่ละระดับ โดยจะนำไปเปรียบเทียบกับเงินเดือนพื้นฐานและตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-up Factor) ที่ใช้อยู่ของกระทรวงการคลังตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 และอัตราจ้างที่ปรึกษาของต่างประเทศ เพื่อปรับอัตราจ้างที่ปรึกษาไทยให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงต้องกำหนดเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการหรือราคากลางในการว่าจ้างที่ปรึกษา ว่าเป็นสัดส่วนเท่าไรของมูลค่าก่อสร้างของโครงการ แล้วนำผลการศึกษานี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ วปท. เห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิก วปท. และวิชาชีพของพวกเราเป็นอย่างมาก อีกทั้งวปท. ได้เข้าไปร่วมอยู่ในคณะผู้ศึกษาในครั้งนี้ ทางวปท. จึงได้ตั้งคณะทำงานมาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้นำโดยคุณสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์ นายกวปท. และคุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี อุปนายกงานในประเทศ
ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม และอีก 4 กลุ่มวิชาชีพที่เหลือดังกล่าวข้างต้นนั้นมีการกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน โดยจะมีการสำรวจปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนพื้นฐานใหม่ทุกๆ 5 ปี ส่วนตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-up Factor) ยังคงใช้ตามแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยที่ใช้อยู่เดิมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 สูงสุดคือ 2.64 โดยนำผลที่ได้จากการกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานใหม่มาใช้ในการคำนวณค่าตอบแทนบุคลากรพร้อมกับได้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา และแนวทางอัตราค่าจ้างที่ปรึกษารวมทั้งโครงการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าก่อสร้าง แยกตามลักษณะงาน  9 ประเภท ทางกระทรวงการคลังได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ถือปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป และเพื่อให้การกำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาสอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา อัตราเงินเดือนพื้นฐานและอัตราตัวคูณค่าตอบแทน อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
วปท. ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านสมาชิกในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามกลับมายัง วปท. เพื่อใช้ประกอบในการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในการปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดราคากลางในครั้งนี้จะทำให้สมาชิกสามารถสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาให้ก้าวไกลต่อไป สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ตามเอกสารแนบ 1-3 (เอกสารแนบ 1(เอกสารแนบ 2), (เอกสารแนบ 3)

 

วปท. ขอแนะนำนักกฎหมายพันธมิตรของ วปท.

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)  ขอแนะนำนักกฏหมายพันธมิตรของสมาคมฯ   คุณชำนาญ พิเชษฐพันธ์    ซึ่งเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  เพื่อที่จะเป็นแหล่งบุคลากรที่สมาชิกจะได้ขอความรู้หรือคำปรึกษาทางด้านกฏหมาย ทั้งนี้ วปท. สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ป.ป.ช. ได้ประชาสัมพันธ์ "คู่มือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลและนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ"

Read more... ป.ป.ช. ได้ประชาสัมพันธ์ "คู่มือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ" เพื่อให้ผู้เข้าข่ายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 103/7 เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขั้นในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สมาชิกสามารถดาวห์โหลดได้ที่ www.nacc.go.th ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกทุกท่านที่เข้าข่ายได้ปฎิบัติให้ถูกต้องต่อไป

 

ประกาศ มติ ครม. เกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

Read more...ตามที่ 2 สมาคมวิชาชีพ โดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือไปถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของวิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 นั้น บัดนี้ได้มีมติครม. แจ้งเรื่องมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี2554 ท่านสามารถดาวน์โหลดมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี 54 ได้ที่นี่ (มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย)

 

สรุปการสัมมนาเรื่อง "วิศวกรที่ปรึกษาไทยกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"

สรุปผลการสัมมนาเรื่อง "วิศวกรที่ปรึกษาไทยกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ซึ่งทางสมาคมวปท. ได้เรียนเขิญ คุณชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาาย ปปช. และ คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ นักกฎหมาย ปปช. ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ อาคาร วสท. โดย คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ ได้สรุปผลการสัมมนาครั้งนี้ สมาชิกสามารถอ่านสรุปผลการสัมมนาและเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตามเอกสารแนบนี้ (สรุปผลการสัมมนา), (เอกสารสัมมนา1), (เอกสารแนบ2), (แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ)

Read more... Read more...


 

หลักประกันซองงานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้มีหนังสือไปถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 เรื่อง หลักประกันซองงานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)  โดยขอให้พิจารณาทบทวนยกเลิกหลักประกันซองในข้อ 6. ของข้อกำหนดในประกาศของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) งานจ้างที่ปรึกษาจัดการโครงการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-25560) ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร วปท. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ผลการพิจารณากรณีหารือเกี่ยวกับข้อความในสัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐที่อาจเปิดช่องให้เกิดการประพฤติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

Read more...ตามที่สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้มีหนังสือถึงสภาวิศวกร เพื่อขอสอบถามความคืบหน้าในการการพิจารณากรณีหารือเกี่ยวกับข้อความในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐที่อาจเปิดช่องให้เกิดการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีการปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อวิศวกรที่ปรึกษานั้น บัดนี้ สภาวิศวกรได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลในเรื่องดังกล่าวเพื่อนพิจารณาต่อไป สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ)

 

ขอแจ้งผลการติดตามพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยกับสำนักงบประมาณ

Read more...สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้ติดตามผลการพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยกับสำนักงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือตอบกลับมาเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ได้จำแนกอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป ให้ใช้อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยตามที่ปรากฎในคู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ให้ใช้อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งกำหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยเพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มวิชาชีพทั่วไป ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการค่าจ้างที่ปรึกษา (กรกฎาคม ๒๕๕๔) เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว สามารถอ่านหนังสือตอบจากสำนักงบประมาณได้ตามเอกสารแนบได้ที่นี่ (เอกสารแนบ1) , (เอกสารแนบ2)

 

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตระหว่าง ปปช. กับ 4 สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมและธุรกิจก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ที่ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับ 4 สมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมและธุรกิจก่อสสร้างประกอบด้วย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายและประกาศความร่วมมือต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง โดยให้สมาคมวิชาชีพทั้ง 4 ไปขยายผลต่อในหมู่สมาชิกเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาดังกล่าว พร้อมกันนี้ผู้แทนของ ป.ป.ช. นายวิโรจน์ ฆ้องวง นักกฎหมาย ป.ป.ช. ได้บรรยายเรื่อง บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการสร้างความโปร่งใสภาครัฐ รวมทั้งกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. นั่นคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไว้หลายประการ สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ)

Read more... Read more... Read more...
   

สำนักงบประมาณเชิญวปท. ประชุมเรื่องแนวทางประมาณการอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยในการจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

Read more...สำนักงบประมาณเชิญวปท. ประชุมเรื่องแนวทางประมาณการอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยในการจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
  
หลังจากวปท. ได้ทำหนังสือขอบคุณไปยังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 53 ที่ผ่านมา สำหรับการรับพิจารณาทบทวนเรื่องอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยนั้น บัดนี้มีความคืบหน้าจากสำนักงบประมาณโดยได้ส่งหนังสือมายังวปท. ขอเชิญประขุมเพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในวันที่ 4 พ.ค. 54 ณ ห้องประชุมสิริ ปกาสิต สำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณได้เชิญผู้แทนจากสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักบริหารหนี้สาธารณะเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ1) สรุปสาระการประชุมมีดังนี้

 สำนักงบประมาณโดยคุณฉวีวรรณ สุคันธรัต ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งความคืบหน้าในการพิจารณาทบทวนเรื่องอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยว่า ทางสำนักงบประมาณได้จัดทำร่างอัตราทบทวนค่าจ้างที่ปรึกษาไทยขึ้นมา (เอกสารแนบ2) โดยปรับขึ้นจากเดิมที่ปรากฎอยู่ในคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ประมาณ 20% ทั้งนี้ต้องรอความเห็นชอบตามลำดับขั้น เพื่อประกาศใช้ให้ทันการตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2555 และวปท.ได้นำเสนอเพิ่มเติมว่าปัญหาที่แท้จริงในการตั้งงบประมาณของหน่วยงานรัฐคือไม่ได้ใช้เงินเดือนขึ้นพื้นฐาน (Basic Salary) ที่สะท้อนความเป็นจริงและตัวคูณการคำนวณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2546 มาพิจารณาประกอบการตั้งงบประมาณการจ้างที่ปรึกษา ทำให้งบประมาณการจ้างที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย พบว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาของไทยต่ำกว่าทั้ง 2 ประเทศพอสมควร วปท.ผลักดันเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นรูปธรรมต่อไป และคุณชุณหจิตร สังข์ใหม่ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานภาคราชการ โดยหนึ่งในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คือ พิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาโดยคำนวณจากร้อยละของมูลค่างานก่อสร้างขึ้นใหม่จากเดิมที่ใช้อยู่ร้อยละ 1.75 และ 2.00 ของมูลค่าก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ทางคุณชุณหจิตรได้แนะนำให้วปท.ทำหนังสือเข้ามายังกรมบัญชีกลางเพื่อเสนอตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพราะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง วปท.รับที่จะมาดำเนินการโดยด่วนต่อไป (เอกสารแนบ1), (เอกสารแนบ2)

Read more... Read more... Read more...

 

   

สรุปการสัมมนาแนวทางการป้องกันการทุจริตภาคธุรกิจเอกชน เรื่อง "ก่อสร้างไทย หัวใจธรรมภิบาล"

Read more... Read more...
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โดยคุณพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาแนวทางการป้องกันการทุจริตภาคธุรกิจเอกชน เรื่อง "ก่อสร้างไทย หัวใจธรรมภิบาล" เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2554 จัดโดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ณ โรงแรมฟูราม่า จอมเทียน บีช พัทยา สมาชิกสามารถอ่านรายงานสรุปการสัมมนาตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ)
   

สรุปผังการดำเนินงานการแก้ไขสัญญาไม่เป็นธรรม (มิถุนายน 2552 ถึง พฤศจิกายน 2553)

คณะทำงานในประเทศของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้สรุปผังการดำเนินงานการแก้ไขสัญญาไม่เป็นธรรม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ถึง พฤศจิกายน 2553 เพื่อให้สมาชิก วปท. ได้ทราบถึงขั้นตอนการผลักดัน และความคืบหน้าจนถึงปัจจุบัน สมาชิก วปท.สามารถดูรายละเอียดได้ตามแนบนี้ (เอกสารแนบ)

   

การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้สามารถแข่งขันได้ในสากล

ตามที่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม ได้พิจารณาการศึกษาเรื่อง "การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้สามารถแข่งขันได้ในสากล" ที่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายไปทำการศึกษามาแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอเสนอที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อเปิดสมัยประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบในต้นปี พ.ศ.2554 หากที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว จะส่งเรื่องต่อไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป สำหรับธุรกิจที่ปรึกษานั้นจะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ โดยการศึกษาจะระบุประเด็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน การวิเคราะห์การแก้ปัญหา การกำหนดแผนปฎิบัติการซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของพันธกิจ ท่านสมาชิกสามารถดูผลสรุปการศึกษาได้ที่เอกสารแนบ (เอกสารแนบ)
   

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอขอบคุณเรื่องการพิจารณาอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยของสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณมีหนังสือมายังสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งการจัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสำนักงบประมาณนั้น ทั้งนี้สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือขอบคุณเรื่องการพิจารณาอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยมา ณ ที่นี้   สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบได้ที่นี่ (เอกสารแนบ1), (เอกสารแนบ2)

   

ความคืบหน้าในการขอให้สำนักงบประมาณระงับการใช้คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ตามที่สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้มีหนังงสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาระงับใช้คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553และขอให้ปรับอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 ไปแล้วนั้น ทางสำนักงบประมาณได้ทำหนังสือชี้แจงมายังวปท. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ1) พร้อมกับจะรับข้อเสนอของวปท. ไว้พิจารณาทบทวนอัตราค่างจ้างที่ปรึกษาไทยให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจต่อไป พร้อมกันนี้ทางสำนักงบประมาณได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังกระทรวงการคลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ2) ว่าคู่มือดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณค่าจ้างที่ปรึกษา จัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ โดยจะพิจารณาทบทวนค่าจ้างที่ปรึกษาไทยที่ช้อยู่ในขณะนี้ให้เหมาะสมกันสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันต่อไปเช่นกัน
   

ผลการติดตามการพิจารณาและการแก้ไขประเด็นปัญหาของข้อความที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาถึงกรมทางหลวงชนบท

ตามที่ วปท. ได้มีหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 บัดนี้กรมทางหลวงชนบทได้มีหนังสือตอบการพิจารณาประเด็นปัญหาของข้อความที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา ตามหนังสือ เลขที่ คค 0703/ 7685 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ (เอกสารแนบ)
   

การร่วมลงนาม MOU การจัดตั้งสถาบัน QS Institute

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ทาง วปท. ได้ไปลงนาม MOU เรื่อง การจัดตั้ง QS Institute กับคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมสถาปนิกสยาม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน และมีสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ไปเป็นผู้สังเกตการณ์

Read more... Read more...

 

   

ข้อคิดเห็นต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วปท.ได้มีหนังสือถึง ผู้อำนวยการ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคล้ง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553  เรื่อง ข้อคิดเห็นต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดหนังสือส่ง สบน.ได้ที่นี่ (จดหมายถึง สบน.),(เอกสารแนบ1),(เอกสารแนบ2),(เอกสารแนบ3) ทั้งนี้ ถ้ามีความคืบหน้า วปท. จะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบเป็นลำดับต่อไป
   

Page 1 of 2

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca