Wednesday, December 08, 2021
   
Text Size

Site Search

ข่าวในประเทศ-ข่าวทั่วไป

อัตราค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาไทย

สมาคมวปท. ได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการธุรกิจก่อสร้างและออกแบบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรื่องอัตราค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาไทย สมาชิกวปท. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (เอกสารแนบ)
 

ความคืบหน้าในการแก้ไขประเด็นปัญหาของข้อความที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา

ความคืบหน้าในขณะนี้อยู่ในการติดตาม การแก้ไขประเด็นปัญหาของข้อความที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจ้างที่ปรีกษา สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือถึง 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (2) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ถึง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (3) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ถึง อธิบดีกรมชลประทาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาและแก้ไขประเด็นปัญหาของข้อความที่ไม่เป็นธรรม สมาชิกสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบนี้ (จดหมายถึงผู้ว่ากทม.)(สรุปประเด็นปัญหาในสัญญาว่าจ้างฯ)(จดหมายถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท) (สรุปประเด็นปัญหาฯ 1) (สรุปประเด็นปัญหา 2) ,(จดหมายถึงอธิบดีกรมชลประทาน) (สรุปประเด็นปัญหาฯ)
 

ปรึกษาสภาทนายความเรื่อง การแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

Read more... Read more...
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา คุณสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์ อุปนายกในประเทศ คุณอุดมสุข สุรชาติธำรงรัตน์ และคุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ กรรมการอำนวยการ วปท. ได้เข้าหารือกับคุณสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน และคุณบุุญมา เตชะวณิช อุปนายกฝ่ายวิชาการ ผู้แทนจากสภาทนายความเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ณ สภาทนายความ ซึ่งทางสภาทนายความก็ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในเรื่องแนวทางดำเนินการ ตลอดจนยินดีที่จะเข้าร่วมประชุมกับวปท. เพื่อให้ควาาเห็นและข้อเสนอแนะหากมีการร้องขอจากวปท. ซึ่งสิ่งที่วปท.กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ ยกร่างสัญญามาตรฐานที่เป็นสากล และมีความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษา และจะผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเอกชนยอมรับและใช้สัญญามาตรฐานดังกล่าวต่อไป
 

การติดตามของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย กับ สภาวิศวกร

การติดตามของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย กับ สภาวิศวกร ในเรื่อง กฎเกณฑ์การปฎิบัติงานวิชาชีพของวิศวกรต่างชาติในประเทศไทย

Read more...Read more... Read more...
 

Page 2 of 2

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca