Wednesday, December 08, 2021
   
Text Size

Site Search

ข้อคิดเห็นต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วปท.ได้มีหนังสือถึง ผู้อำนวยการ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคล้ง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553  เรื่อง ข้อคิดเห็นต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดหนังสือส่ง สบน.ได้ที่นี่ (จดหมายถึง สบน.),(เอกสารแนบ1),(เอกสารแนบ2),(เอกสารแนบ3) ทั้งนี้ ถ้ามีความคืบหน้า วปท. จะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบเป็นลำดับต่อไป

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca