การร่วมลงนาม MOU การจัดตั้งสถาบัน QS Institute

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ทาง วปท. ได้ไปลงนาม MOU เรื่อง การจัดตั้ง QS Institute กับคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมสถาปนิกสยาม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน และมีสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ไปเป็นผู้สังเกตการณ์

14 11