ผลการติดตามการพิจารณาและการแก้ไขประเด็นปัญหาของข้อความที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาถึงกรมทางหลวงชนบท

ตามที่ วปท. ได้มีหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 บัดนี้กรมทางหลวงชนบทได้มีหนังสือตอบการพิจารณาประเด็นปัญหาของข้อความที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา ตามหนังสือ เลขที่ คค 0703/ 7685 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ (เอกสารแนบ)