Wednesday, December 08, 2021
   
Text Size

Site Search

ความคืบหน้าในการขอให้สำนักงบประมาณระงับการใช้คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ตามที่สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้มีหนังงสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาระงับใช้คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553และขอให้ปรับอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 ไปแล้วนั้น ทางสำนักงบประมาณได้ทำหนังสือชี้แจงมายังวปท. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ1) พร้อมกับจะรับข้อเสนอของวปท. ไว้พิจารณาทบทวนอัตราค่างจ้างที่ปรึกษาไทยให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจต่อไป พร้อมกันนี้ทางสำนักงบประมาณได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังกระทรวงการคลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ2) ว่าคู่มือดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณค่าจ้างที่ปรึกษา จัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ โดยจะพิจารณาทบทวนค่าจ้างที่ปรึกษาไทยที่ช้อยู่ในขณะนี้ให้เหมาะสมกันสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันต่อไปเช่นกัน

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca