สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอขอบคุณเรื่องการพิจารณาอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยของสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณมีหนังสือมายังสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งการจัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสำนักงบประมาณนั้น ทั้งนี้สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือขอบคุณเรื่องการพิจารณาอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยมา ณ ที่นี้   สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบได้ที่นี่ (เอกสารแนบ1), (เอกสารแนบ2)