Wednesday, December 08, 2021
   
Text Size

Site Search

การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้สามารถแข่งขันได้ในสากล

ตามที่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม ได้พิจารณาการศึกษาเรื่อง "การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้สามารถแข่งขันได้ในสากล" ที่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายไปทำการศึกษามาแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอเสนอที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อเปิดสมัยประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบในต้นปี พ.ศ.2554 หากที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว จะส่งเรื่องต่อไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป สำหรับธุรกิจที่ปรึกษานั้นจะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ โดยการศึกษาจะระบุประเด็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน การวิเคราะห์การแก้ปัญหา การกำหนดแผนปฎิบัติการซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของพันธกิจ ท่านสมาชิกสามารถดูผลสรุปการศึกษาได้ที่เอกสารแนบ (เอกสารแนบ)

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca