สรุปผังการดำเนินงานการแก้ไขสัญญาไม่เป็นธรรม (มิถุนายน 2552 ถึง พฤศจิกายน 2553)

คณะทำงานในประเทศของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้สรุปผังการดำเนินงานการแก้ไขสัญญาไม่เป็นธรรม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ถึง พฤศจิกายน 2553 เพื่อให้สมาชิก วปท. ได้ทราบถึงขั้นตอนการผลักดัน และความคืบหน้าจนถึงปัจจุบัน สมาชิก วปท.สามารถดูรายละเอียดได้ตามแนบนี้ (เอกสารแนบ)