Wednesday, December 08, 2021
   
Text Size

Site Search

สำนักงบประมาณเชิญวปท. ประชุมเรื่องแนวทางประมาณการอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยในการจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

wowสำนักงบประมาณเชิญวปท. ประชุมเรื่องแนวทางประมาณการอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยในการจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
  
หลังจากวปท. ได้ทำหนังสือขอบคุณไปยังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 53 ที่ผ่านมา สำหรับการรับพิจารณาทบทวนเรื่องอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยนั้น บัดนี้มีความคืบหน้าจากสำนักงบประมาณโดยได้ส่งหนังสือมายังวปท. ขอเชิญประขุมเพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในวันที่ 4 พ.ค. 54 ณ ห้องประชุมสิริ ปกาสิต สำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณได้เชิญผู้แทนจากสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักบริหารหนี้สาธารณะเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ1) สรุปสาระการประชุมมีดังนี้

 สำนักงบประมาณโดยคุณฉวีวรรณ สุคันธรัต ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งความคืบหน้าในการพิจารณาทบทวนเรื่องอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยว่า ทางสำนักงบประมาณได้จัดทำร่างอัตราทบทวนค่าจ้างที่ปรึกษาไทยขึ้นมา (เอกสารแนบ2) โดยปรับขึ้นจากเดิมที่ปรากฎอยู่ในคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ประมาณ 20% ทั้งนี้ต้องรอความเห็นชอบตามลำดับขั้น เพื่อประกาศใช้ให้ทันการตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2555 และวปท.ได้นำเสนอเพิ่มเติมว่าปัญหาที่แท้จริงในการตั้งงบประมาณของหน่วยงานรัฐคือไม่ได้ใช้เงินเดือนขึ้นพื้นฐาน (Basic Salary) ที่สะท้อนความเป็นจริงและตัวคูณการคำนวณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2546 มาพิจารณาประกอบการตั้งงบประมาณการจ้างที่ปรึกษา ทำให้งบประมาณการจ้างที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย พบว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาของไทยต่ำกว่าทั้ง 2 ประเทศพอสมควร วปท.ผลักดันเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นรูปธรรมต่อไป และคุณชุณหจิตร สังข์ใหม่ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานภาคราชการ โดยหนึ่งในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คือ พิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาโดยคำนวณจากร้อยละของมูลค่างานก่อสร้างขึ้นใหม่จากเดิมที่ใช้อยู่ร้อยละ 1.75 และ 2.00 ของมูลค่าก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ทางคุณชุณหจิตรได้แนะนำให้วปท.ทำหนังสือเข้ามายังกรมบัญชีกลางเพื่อเสนอตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพราะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง วปท.รับที่จะมาดำเนินการโดยด่วนต่อไป (เอกสารแนบ1), (เอกสารแนบ2)

pic 4-5-54- 01 pic 4-5-54-02 pic 4-5-54-03

 

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca