พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตระหว่าง ปปช. กับ 4 สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมและธุรกิจก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ที่ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับ 4 สมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมและธุรกิจก่อสสร้างประกอบด้วย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายและประกาศความร่วมมือต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง โดยให้สมาคมวิชาชีพทั้ง 4 ไปขยายผลต่อในหมู่สมาชิกเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาดังกล่าว พร้อมกันนี้ผู้แทนของ ป.ป.ช. นายวิโรจน์ ฆ้องวง นักกฎหมาย ป.ป.ช. ได้บรรยายเรื่อง บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการสร้างความโปร่งใสภาครัฐ รวมทั้งกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. นั่นคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไว้หลายประการ สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ)

001 002 003