ขอแจ้งผลการติดตามพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยกับสำนักงบประมาณ

hotสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้ติดตามผลการพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยกับสำนักงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือตอบกลับมาเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ได้จำแนกอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป ให้ใช้อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยตามที่ปรากฎในคู่มือหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ให้ใช้อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งกำหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยเพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มวิชาชีพทั่วไป ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการค่าจ้างที่ปรึกษา (กรกฎาคม ๒๕๕๔) เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว สามารถอ่านหนังสือตอบจากสำนักงบประมาณได้ตามเอกสารแนบได้ที่นี่ (เอกสารแนบ1) , (เอกสารแนบ2)