Sunday, August 18, 2019
   
Text Size

Site Search

ผลการพิจารณากรณีหารือเกี่ยวกับข้อความในสัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐที่อาจเปิดช่องให้เกิดการประพฤติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

newตามที่สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้มีหนังสือถึงสภาวิศวกร เพื่อขอสอบถามความคืบหน้าในการการพิจารณากรณีหารือเกี่ยวกับข้อความในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐที่อาจเปิดช่องให้เกิดการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีการปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อวิศวกรที่ปรึกษานั้น บัดนี้ สภาวิศวกรได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลในเรื่องดังกล่าวเพื่อนพิจารณาต่อไป สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ)

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup