สรุปการสัมมนาเรื่อง "วิศวกรที่ปรึกษาไทยกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"

สรุปผลการสัมมนาเรื่อง "วิศวกรที่ปรึกษาไทยกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ซึ่งทางสมาคมวปท. ได้เรียนเขิญ คุณชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาาย ปปช. และ คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ นักกฎหมาย ปปช. ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ อาคาร วสท. โดย คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ ได้สรุปผลการสัมมนาครั้งนี้ สมาชิกสามารถอ่านสรุปผลการสัมมนาและเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตามเอกสารแนบนี้ (สรุปผลการสัมมนา), (เอกสารสัมมนา1), (เอกสารแนบ2), (แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ)

002-02 005-05