หลักประกันซองงานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้มีหนังสือไปถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 เรื่อง หลักประกันซองงานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)  โดยขอให้พิจารณาทบทวนยกเลิกหลักประกันซองในข้อ 6. ของข้อกำหนดในประกาศของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) งานจ้างที่ปรึกษาจัดการโครงการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-25560) ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร วปท. จะแจ้งให้ทราบต่อไป