ประกาศ มติ ครม. เกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

wowตามที่ 2 สมาคมวิชาชีพ โดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือไปถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของวิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 นั้น บัดนี้ได้มีมติครม. แจ้งเรื่องมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี2554 ท่านสามารถดาวน์โหลดมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี 54 ได้ที่นี่ (มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย)