Wednesday, December 08, 2021
   
Text Size

Site Search

สำเร็จแล้ว!!!คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา

hotตามที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาเรื่อง "การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทย" ของ5กลุ่มวิชาชีพประกอบด้วย วิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน ICT และงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐาน (Basic Salary) ของบุคลากรของที่ปรึกษาด้านต่างๆ แยกตามระดับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ข้อมูลค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล ส่วนที่เป็นค่าสวัสดิการ (Social Charge) และค่าโสหุ้ย (Overhead) ทั้งนี้เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างต่อเดือน (Billing Rate) ของบุคลากรของที่ปรึกษาแต่ละระดับ โดยจะนำไปเปรียบเทียบกับเงินเดือนพื้นฐานและตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-up Factor) ที่ใช้อยู่ของกระทรวงการคลังตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 และอัตราจ้างที่ปรึกษาของต่างประเทศ เพื่อปรับอัตราจ้างที่ปรึกษาไทยให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงต้องกำหนดเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการหรือราคากลางในการว่าจ้างที่ปรึกษา ว่าเป็นสัดส่วนเท่าไรของมูลค่าก่อสร้างของโครงการ แล้วนำผลการศึกษานี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ วปท. เห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิก วปท. และวิชาชีพของพวกเราเป็นอย่างมาก อีกทั้งวปท. ได้เข้าไปร่วมอยู่ในคณะผู้ศึกษาในครั้งนี้ ทางวปท. จึงได้ตั้งคณะทำงานมาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้นำโดยคุณสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์ นายกวปท. และคุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี อุปนายกงานในประเทศ
ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม และอีก 4 กลุ่มวิชาชีพที่เหลือดังกล่าวข้างต้นนั้นมีการกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน โดยจะมีการสำรวจปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนพื้นฐานใหม่ทุกๆ 5 ปี ส่วนตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-up Factor) ยังคงใช้ตามแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยที่ใช้อยู่เดิมตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 สูงสุดคือ 2.64 โดยนำผลที่ได้จากการกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานใหม่มาใช้ในการคำนวณค่าตอบแทนบุคลากรพร้อมกับได้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา และแนวทางอัตราค่าจ้างที่ปรึกษารวมทั้งโครงการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าก่อสร้าง แยกตามลักษณะงาน  9 ประเภท ทางกระทรวงการคลังได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ถือปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป และเพื่อให้การกำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาสอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา อัตราเงินเดือนพื้นฐานและอัตราตัวคูณค่าตอบแทน อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
วปท. ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านสมาชิกในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามกลับมายัง วปท. เพื่อใช้ประกอบในการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในการปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดราคากลางในครั้งนี้จะทำให้สมาชิกสามารถสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาให้ก้าวไกลต่อไป สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ตามเอกสารแนบ 1-3 (เอกสารแนบ 1(เอกสารแนบ 2), (เอกสารแนบ 3)

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca