วปท. ชี้แจงสมาชิกเรื่อง "หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง"

newตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษาแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ถือปฎิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมานั้น สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาเรื่องนี้ จึงได้เรียนเชิญสมาชิกวปท. มาฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวสท. โดยมีคุณสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์ นายกฯวปท. และคุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี อุปนายกงานในประเทศ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมฟังคำชี้แจงทั้งหมด 42 คน ในระหว่างการชี้แจงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยทางวปท.จะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์จากท่านสมาชิก บรรจุเพิ่มเติมเข้าไปในรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายที่จะส่งมอบให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และวปท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษานี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาต่อไป ส่วนเอกสารประกอบชี้แจงสามารถdownloadได้ที่ http://www.mediafire.com/view/c2sojzxp2zfok3n/Presentation.pdf