Wednesday, December 08, 2021
   
Text Size

Site Search

CEAT GOLF#7 2019 Let's grip it and rip it.

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) กำหนดการจัดกิจกรรมกอล์ฟ "CEAT GOLF#7 2019 Let's grip it and rip it. เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ของวปท. และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมวลหมู่สมาชิกสมาคมฯ และความเป็นปึกแผ่นแก่วิศวกรที่ปรึกษาไทย อีกทั้งเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในการนี้ วปท. ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสมาชิกนิติบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมกอล์ฟ CEAT GOLF#7 2019  ในครั้งนี้ ทำให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ วปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและสนับสนุนจากท่านในการจัดกิจกรรมในปีต่อๆไป แล้วพบกันในปี 2020 นะครับ

1.530309  2.dsc 0101  3.dsc 0367 
 4.dsc 0302  dsc 0339  4.dsc 0408
 dsc 0398  6.dsc 0415  5.dsc 0013

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca