นโยบาย/แผนงาน (ต่างประเทศ)

สร้างโอกาสธุรกิจในต่างประเทศ
 • ประสานความร่วมมือกับ สพพ. เพื่อสร้างโอกาสธุรกิจในประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
 • ประสานความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • ประสานความร่วมมือกับคณะผู้แทนการค้าไทย (TTR)
 • ประสานความร่วมมือ กับกระทรวงการคลัง เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
 • ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินนานาชาติ เช่น World Bank, ADB, JICA เป็นต้น
 • ประสานความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม
ความคืบหน้า new_look


พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สู่ระดับสากล
 • ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ
 • ปกป้องผลประโยชน์จากผลกระทบ FTA
 • ประสานความร่วมมือสภาวิศวกร (อนุกรรมการกิจการต่างประเทศ)
 • ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการธุรกิจก่อสร้างและออกแบบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ความคืบหน้า new_look


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตลาดธุรกิจต่างประเทศ
 • จัดตั้งศูนย์ข้อมูลงานต่างประเทศโดยใช้ Website  ของสมาคม ว.ป.ท.
ความคืบหน้า new_look