Saturday, October 20, 2018
   
Text Size

Site Search

สรุปผลรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไปขยายตลาดงานในต่างประเทศ

สรุปผลรายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไปขยายตลาดงานในต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑  ตึกบัญชาการ ๑  ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล สมาชิกสามารถอ่านสรุปผลรายงานการประชุมได้ที่นี่ (รายงานการประชุม)

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup