Sunday, October 21, 2018
   
Text Size

Site Search

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมผลกระทบต่อการพัฒนาสู่เขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค (APEC)

รายงานการสรุปผลการประชุม "แสดงความคิดเห็นต่อผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสู่ เขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค (APEC)" ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดย คุณศุภชัย รักพานิชมณี อุปนายกงานต่างประเทศ ได้สรุปผลรายงานการประชุม สมาชิกสามารถอ่านสรุปผลรายงานการประชุมได้ที่นี่ (สรุปผลรายงานการประชุม)

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup