Monday, September 21, 2020
   
Text Size

Site Search

โครงการ Young Professional Forum (YPF) รุ่นที่ 1 เข้าร่วมดูงานระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558

คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ ประธานจัดโครงการ Young Professional Forum (YPF) รุ่นที่ 1 และ คุณนพดล ใจซื่อ คณะทำงาน ได้นำวิศวกร YPF รุ่นที่ 1 ดูงานระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558  โดยวันที่ 24 เมษายน 2558 วิศวกรจำนวน 23 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน โครงการมหานคร โดยมีคุณนริศ จันทราธรรมชาติผู้แทนของโครงการ ได้การต้อนรับคณะ และในวันที่ 25 เมษายน 2558 วิศวกรจำนวน 26 คน เข้าร่วมดูงานโครงการ Magnolia Ratchadamri Boulevard โดยผู้แทนบริษัท โปรเจ็ค แอลไลเอ็นซ์ จำกัด และบริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จำกัด ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ในนามของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ใคร่ขอขอบพระคุณ 2 โครงการเป็นอย่างยิ่งที่ให้คณะ YPF รุ่นที่ 1 เข้าร่วมดูงานในครั้งนี้

mahanakhon1  mahanakhon2  magnolia 1 
 magnolia 2  mahanakhon4  magnolia 4
 mahanakhon7  mahanakhon6  magnolia 5
 magnolia 6  mahanakhon8  magnolia9
mahanakhon9    

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca