Friday, May 14, 2021
   
Text Size

Site Search

การประชุม FACE ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ในฐานะสมาชิกของ Federation of Asean Consulting Engineers (FACE) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Workshop & Meeting FACE ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ และเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกอาเซียนในแต่ละประเทศเข้าร่วม ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ทั้งนี้ในครั้งต่อไปจะมีการประชุมจัดที ฮานอย ประเทศเวียดนาม  

face1  face1 1   face0
 face2  face3  face4

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca