CEAT Journals

Volume Discriptions

Date/Year

Journals

1 Journal No.1 Apr-07
  - A Cable-Stayed Bridge crossing Chao Phraya River   top 1
  - Ocean Outfall Diffuser for Samut Prakarn Wastewater Management  
  - โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  
  - อาคารที่พักผู้โดยสารแห่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  - โรงซ่อมเครื่องบิน (Hangar) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2 Journal No.2 Jan-08
  - Review of Suvarnbhumi Airport   top 2
  - แผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยในสันดอนเจ้าพระยา  
  - Rehabilitation of Mae Mao Dam, Chiang Mai, Thailand : A Case Study  
  - เทคโนโลยีรถไฟ MAGLEV  
  - องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและระบบวิศวกรรมปรับอากาศ, ระบายอากาศ  
   และระบบป้องกันอัคคีภัยภายในสถานีและอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (ตอนที่ 1และ2)  
  - โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแบบขั้นบันไดในแม่น้ำโขง  
3 Journal No.3 Mar-09
  - International Association of Bridge And Structural Engineering (IABSE)   top 3
  - Design and Concept of Precast Concrete Jail Cells in the USA  
  - การพัฒนาระบบ การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ในประเทศไทย   
  - Design of 182 m High NN2 Concrete Face Rockfill Dam  
  - Design of Reinforced Concrete Linings of NN2 Headrace Tunnel  
  - Traffic Impact Assessment for Large-Scale   
     Project Development - Current Application
 
  - โครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
  - New Bangkok Government Mega Center   
    "A Turning point of Green Modern Office"  
  - ระบบบำบัดน้ำเสีย กับ กลยุทธ์ รู้เขา-รู้เรา  
  Investigation and Preliminary Design of Mae Ngat-Mae Kuang Tunnel   
    Chiang Mai Province, Thailand  
4 Journal No.4 Nov-09
  - การจัดทำแบบและใช้แบบตรวจสอบและทดสอบในงานวิศวกรรมโครงสร้าง   top 4
  - โครงการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
  - อาคารปฎิบัติการปรีคลินิค และเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
    มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.ศิริราช   
  - เครือข่ายพลังงานทดแทน อีกบาทบาทของการจัดการจากภาครัฐ  
  - โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์  
    คลองใหญ่ จังหวัดตราด  
- สารสนเทศภูมิศาสตร์ กับการเตือนภัยน้ำท่วมกรณีศึกษา   
  พื้นที่ลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
  - เมื่อเศษอาหารกลายเป็นพลังงาน  
- กว่าจะเป็นอาคารสีเขียว  
  - การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสkหกรรมพลาสติก  
  - การศึกษาและสำรวจอุโมงค์ในหินที่มีความยาวมากของประเทศไทย  
  - งานก่อสร้างอุโมงค์ Trans-European Network (Berlin-Palermo)   
    Lot H3-4 Munster-Wiesing  เมืองInnsbruck ประเทศออสเตรีย  
  - Conceptual Design for a Precast Concrete Hotel in Irag  
5 Journal No.5 May-10
  - การปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษบริเวณมักกะสันเพื่องานก่อสร้าง   top 5
    โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน  
  - การซ่อมแซมตอม่อสะพาน 157 จากอุบัติเหตุเรือชนของท่าเรือ SSPT  
  - แนวทางการออกแบบและคำนวณระบบควบคุมควันไฟในโถงเอเทรียม  
  - โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท    
    (อ่อนนุช-ซอยแบริ่ง) ประสบการณ์และการเรียนรู้  
  - อนาคตของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาไทย  
  - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารองค์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก  
  - การเสริมกำลังโครงสร้าง เพื่อปรับปรุงสะพานเก่า (สะพานนครชัยเสรี)   
    โดยใช้ระบบเส้นใยเสริมกำลังด้วยโพลิเมอร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  
     6 Journal No.6   Sep-10
  ธุรกิจบริการและการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาไทย   top 6
  การทำ Commissioning & Performance Test โรงกำจัดตะกอนด้วยเครื่องจักรกล   
    (Filter Press)โรงกำจัดตะกอน บางเขนของประปานครหลวง
 
  - โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว   
    ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  
  นวัตกรรมบ้านเหล็กยุคใหม่  
  - โครงการระบบส่งไฟฟ้าแรงด้น 230/500 เควี เขื่อนน้ำงึม 2 (สปป.ลาว)  
  - ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างต้องการจัดการน้ำเสียอย่างไร?  
  โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ควรแก่การอนุรักษ์ภายในเขตผังเมืองเฉพาะหัวหิน  
    จังหวัดประจวบคิรีขันธ์  
     7 Journal No.7     Feb-11
  - PLANNING AND IMPLEMENTING RESETTLEMENT ACTION PLAN FOR    top 7
    NAM NGUM 2 HYDROELECTRIC POWER PROJECT IN LAO PDR  
  - การก่อสร้างอุโมงค์ลอดถนนราชพฤกษ์-ถนนนครอินทร์   
  การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ  
    ของระบบผลิตน้ำใช้สำหรับโรงไฟฟ้า Garri ประเทศซูดาน  
  - กลยุทธ์การบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย   
    (การขนส่งทางน้ำเชื่อมการขนส่งทางถนน)  
  - ปัจจัยในการออกแบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากปี ค.ศ.2010  
- การพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
  - โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
  - แนวโน้มการพัฒนาเมืองในอนาคต  
  การออกแบบการต่อโครงสร้างเหล็ก  
     8  Journal No.8 Dec-11
   - ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวที่วิศวกรและสถาปนิกควรรู้   top 8
  - การประเมินสภาพและความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน  
  - โครงการก่อสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะตลาดสด อ.ต.ก.  
  - ระบบรถไฟฟ้า"เรื่องน่ารู้สำหรับวิศวกรไทย"กรณีศึกษา BTS ส่วนต่อขยาย  
     สายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง)  
  - โครงการทางด่วนยกระดับธากา (Dhaka Elevated Expressway Project)   
     ความร่วมมือของวิศวกรไทยสู่นานาชาติ  
  - โครงการก่อสร้างอาคารสหสาขาวิชานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - วิศวกรหญิงกับงานสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม  
  - การประเมินค่าอาคารเก่าในการรับแรงแผ่นดินไหว  
  - ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curves)  
     เพื่อการบริหารจัดการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ  
 9 Journal No.9  Aug-12 
  - การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   top 9
  - ถึงเวลา"วิศวกรไทย" ต้องใส่ใจและรักษา "สัญญา"   
  - ความเห็นของ ดร.เอกสิทธิ์ต่อ APEC & ASIAN ENGINEERS   
  - การสำรวจ และศึกษาการทรุดตัวของแผ่นดินอย่างเป็นระบบในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล  
  - ผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อเขื่อนถม    
  - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานขนส่ง และ Logistic   
  - ประสบการณ์สัญญาก่อสร้างและระบบการส่งมองโครงการก่อสร้างในรูปแบบ    
     ENGINEERING,PROCUREMENT, CONSTRUCTION MANAGEMENT (EPCM)   
  - CODE OF ETHICS, CODE OF CONDUCT และ CODE OF PRACTICE  
  - การออกแบบและการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
 10 Journal No.10  Mar-13 
  - Preliminary Evaluation of Bangkok Bike Sharing Program Pilot Service   top 10
  - Exploration on Eco-city Planning   
  - Study on Ecological Path for Urban sustainable Development:  
     A Case Study on Beijing New Town Forest Park Alongs River   
  - Sustainable Reconstruction After Diasters   
  - Dispute Board as A Means to Facilitate Diaster Mitigation and  
     Its Promotion in Asian Region   
- Establishing the Database of Small Water Resources Across Thailand   
  - Design and Construction of Flood Protection System For  
     Bangpa-in Industrial Estate   
  - Coastal Vulnerablity Assessment: A Tool for Diaster Mitigation and Management  
  - The Lessons Learnt From The Great East Japan Earthquake   
  - Indonesia New Seismic Hazard Map for Seismic Hazard Mitigation  
  - Space-Earth Integration Communication Strategy for  
    Diaster  Prevention & Mitigation  
  - Planning, Design & Construction of Healthcare Facilities Safe From   
    Diasters & Easy Accessible to Affected People  
11 Journal No.11 May-16
  -  Evaluation of EGAT's Transmission Line Construction Contract   top 11
  - "PMT" New Challenge of Project Management Consultancy  
     A Case Study from "NVRS-IC Gas Pipeline Project"  
  - The Management Perspective of NEDA's Sponsored Project:   
     The Case Study of Sluice Gate Project, Ho Chi Minh City, Vietnam  
  - Lean Construction on Transmission System Development Project  
  - Project Management of a Power Plant Project with Multiple Main Contractors:   
     A Case Study of DCAP Cogeneration   
  - Risk analysis in a construction project: A case study  
  - การเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ กรณีศึกษาการก่อสร้าง  
     คอนโดมิเนียม สูง 32 ชั้นของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด   
  - การพัฒนารายได้ท้องถิ่นด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในระบบ   
     GIS/MIS GIS/MIS for Tax Map and Property  
 12 Journal No.12  Jun-17
  - Implementation of a project status dashboard for construction projects   top 12
  - The Political Economy of Corruption in Thailand's Construction Sector  
  - Overall Process during Bidding and Working in Design Services of Food   
     Processing Plant for International Client  
  - What can Thai local consulting firm do regarding recruiting and  
     retaining staffs and growth going forward against globalization and ACE?   
  - Risk Management for Design-Build Construction of Si Rat-Outer Ring Road   
     Expressway project on The State Railway of Thailand's Land   
  - Benefit of Observational Method for Optimization of Underground   
     Construction Plan  
  - Experience on EGAT Model Plant Project: A Future of Power Plant Management  
  - Managing Stakeholders' Expectation: Example of the freezer   
     expansion task in a busy distribution center   
  - 4D-BIM Applications for Development in Construction Projects   
  - ระบบรางรถไฟ Standard Gauge Vs Meter Gauge  
     เปรียบเทียบข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ  
 13 Journal No.13   Jan-18
  - Natural Slope gradient is a guideline for non-experienced excavation designers   top 13
  - Conflict management of multiple contracts in a project: Contractor part  
  - Technology implementation in construction management  
     using lean onstruction concept  
  - Customer in king  
  - Guidelines for management of conflicts that arise during construction  
  - Public participation process in conflict areas  
  - Principles and guidelines of risk management for bored pile and diaphragm   
     wall estimation department   
  - Learning individual characters through playing golf   
 14 Journal No.14 Dec-19
  - Rethinking Walkable Environment towards Sustainable City   top 14
  - Powerful of Viral Marketing  
  - Construction Management beyond "Time-Cost-Quality"  
  - A Case Study of Pipe Jacking Method of Metropolitan Waterworks Authority  
  - Seeing the World through an Engineer's Eyes  
  - Guidelines for Setting Time Frames for the Construction of High-Rise Building  
  - Motivating the Construction Management Team  
  - Prepared for BIM  
15 Journal No.15 Jun-20
  - BIM Execution Plan   top 15
  - The Problem During Superstructure Work of Elevated Structure   
    Case study of Bangkok Mass Transit System Project  
  - The Impact of Digital Technology and Artificial Intelligence Disruption on   
    Infrastructure Engineering Design  
  - Work Life Harmony  
- Ground Improvement with Pile Embankment and   
  Bearing Slab for the Road Construction   
  - Project Management at High Altitude through UAV  
  - How Many Types of Consultancy services are being Provided to   
    Develop a Project?  
  - Geotechnical Engineering Practice in Cambodia   
16 Journal No.16 Dec-21  
  - Date Storage Management System for Project Managers   mail to ceat 16
  - Communication Management: Case Study of Silent Piler  
  - Cholesterol Myth Management  
  - Water Metering Management for Revenue Growth  
  - Expressway Management of Public-Private Partnership Projects  
  - Visual Thinking Skills for Estimators  
  - Document Management Systems  
  - Stress Management in Organization  
  - Evaluation of Medium-Range Ensemble Rainfall Forecasts in the  
    Upper Nan River Basin- Case Study of a Tropical Storm Koguma in 2021