Wednesday, October 20, 2021
   
Text Size

Site Search

MEMBERSHIP REGISTRATION

• เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร mem_pic
1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลที่ออกโดยสภาวิศวกร 
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่มีอายุการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 30 วัน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล 
4. รูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล จำนวน 3 รูป ต่อคน 
5. หนังสือรับรองแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติ

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าบำรุงของสมาชิก
1. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
2. ค่าบำรุงของสมาชิกนิติบุคคล ปีละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าบำรุงของสมาชิกสามัญชำระล่วงหน้า 1 ปี โดยโอนเข้าบัญชี     ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ 4. ประเภท เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 026-1-01639-7 ชื่อบัญชี "สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย" 
5. เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงินให้กับ ว.ป.ท.หรือส่งทางโทรสาร. หมายเลข (02) 935-6441 ด้วย

• Download ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิกนิติบุคคล cool
ใบสมัครสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกสามัญ cool
ข้อบังคับวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย hot

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca