Wednesday, October 20, 2021
   
Text Size

Site Search

นโยบาย/แผนงาน (วิชาการ)

การเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆร้องขอ
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  • สัมมนาเชิงวิชาการ


จัดทำวารสารด้านวิชาการ
  • จัดทำวารสาร วปท. เล่ม 5


การอบรมสัมมนา
  • การบรรยายทางวิชาการ


การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลระบบสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ขนส่ง

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca