Monday, March 19, 2018
   
Text Size

Site Search

"Fire Roller Shutter ประตูทนไฟ เพื่อความปลอดภัยของอาคาร"

ฟรี  สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญ สมาชิกสภาวิศวกร สถาบันการศึกษา และบุคคลภายนอกและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรม "Fire Roller Shutter ประตูทนไฟ เพื่อความปลอดภัยของอาคาร" ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ ท่านใดสนใจสามารถส่งใบตอบรับได้ทีสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ทางโทรสาร. 02-935-6441 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ / คุณสายสมร กิตตินุกุลกิจ โทรศัพท์หมายเลข.02-935-6440, 02-934-5261, 02-949-0651 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ) รับจำนวน 60 คนเท่านั้น

 

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup