Sunday, June 24, 2018
   
Text Size

Site Search

โครงการศึกษาดูงาน ECO PARK ณ เมืองฮานอย เวียดนาม

ขอเรียนเชิญสมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญ และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ECO PARK ณ เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว้างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561ซึ่งโครงการนี้เป็นเมืองมหานครแห่งชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้งยังได้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา วางแผน ออกแบบ การก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรคและวิธีการแก้ไขซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวางแผนในโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-934-5261 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ) รับจำนวน 25ท่านเท่านั้น

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup