Tuesday, December 10, 2019
   
Text Size

Site Search

สนับสนุนสั่งจองโฆษณาวารสารวิชาการ เล่มที่ 14

ด้วยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จัดทำวารสารวิชาการเล่มที่ 14 ประจำเดือน ธันวาคม 2562โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์และผลงานทางด้านวิชาการที่โดดเด่นของสมาชิก วปท. และวิศวกรที่ปรึกษาทั่วไป ให้ผู้ที่สนใจได้อ่านและนำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อยู่ในวงการก่อสร้างอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้ผลิต ผู้ออกแบ รวมถึงเจ้าของโครงการ ซึ่ง วปท. จะจัดส่งวารสารให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถของวิศวกรที่ปรึกษาไทย ในการนี้ สมาชิกนิติบุคคล หรือหน่วยงานของท่านสนใจที่จะสนับสนุนสั่งจองโฆษณาในการจัดทำวารสารเล่มที่14 นี้ สามารถดูรายละเอียดและแบบตอบรับตามเอกสารแนบนี้ (แบบตอบรับสั่งจองโฆษณา) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651 

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup