Wednesday, October 20, 2021
   
Text Size

Site Search

F.A.Q [คำถามที่ถูกถามบ่อย]

คำถาม สมาคมฯ ตั้งขึ้นเมื่อไร สถานที่ตั้งอยู่ที่ใด...?

คำตอบ :
กลุ่มผู้ก่อตั้ง ซึ่งประกอบด้วย (1) คุณประกอบ เดชอุดม (2) คุณเบิกฟ้า เกตนุต (3) ดร.รชฎ กาญจนวณิชย์, (4) ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์, (5) ดร.หริส สูตบุตร (6) .อรุณ ชัยเสรี และ (7) ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ได้มีการประชุมหลายครั้ง เพื่อจัดตั้งสมาคม จนในที่สุดได้จดทะเบียนเป็นสมาคมในปี พ..2521 และมีการเลือก ดร.รชฎ เป็นนายกคนแรก คุณประกอบเป็นอุปนายก และ ดร.ประศาสน์เป็นเลขาธิการ สถานที่ตั้งครั้งแรกอยู่ที่สำนักงาน เลขที่ 11/1 ถนนสุขุมวิท (30) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


คำถาม สมาคมฯ  มีวัตถุประสงค์หลักอะไร...?

คำตอบ : วัตถุประสงค์ของ ว.ป.ท. ตามที่จดทะเบียนไว้มีดังนี้ 

(1)     ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ปรึกษาให้ได้มาตรฐานเจริญรุ่งเรือง
(2)    ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพ สิทธิ อำนาจและประโยชน์ของวิชาชีพ
(3)    ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และเผยแพร่งานวิชาชีพทางวิศวกรรม
(4)    ให้ความร่วมมือ คำปรึกษา ข้อมูล และการจัดระเบียบเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมแก่รัฐ องค์การเกี่ยวกับสาธารณะทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(5)    ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติ และควบคุมจรรยาบรรณของสมาคม
(6)    ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง


คำถาม สมาคมฯ มีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีคุณสมบัติของสมาชิกอย่างไร...?

คำตอบ : สมาชิก ว.ป.ท. มี 3 ประเภท แต่ละประเภท มีคุณสมบัติของสมาชิก ดังนี้

ประเภทที่ 1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกมาครบกำหนดเวลา 20 ปี และคณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. มีมติให้เลื่อนเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

ประเภทที่ 2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ วิศวกรที่ปรึกษาที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและมีผลงานถึงขั้นมาตรฐาน ดังนี้
วิศวกรที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในบริษัทวิศวกรที่ปรึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผลงานจะต้องถึงขั้นมาตรฐานเป็นที่รับรองของคณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. หรือ
วิศวกรที่ไม่เคยประกอบอาชีพวิศวกรที่ปรึกษาแต่มีผลงานด้านวิศวกรรมมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานได้ถึงขั้นมาตรฐานเป็นที่รับรองของ คณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. และประกอบอาชีพวิศวกรที่ปรึกษาติดต่อกันในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี

ประเภทที่ 3 สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งดำเนินการธุรกิจในประเทศไทย


คำถาม สมัครสมาชิกต้องทำอย่างไร  และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร...?

คำตอบ : บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะต้องยื่นใบสมัครของสมาคม พร้อมเอกสารแนบดังนี้

(1)    รูปถ่ายจำนวน 3 รูป
(2)    มีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 2 ท่าน
(3)    บัญชีผลงานที่เคยปฎิบัติมา และใบรับรอง
(4)    ค่าบำรุงสมาชิกนิติบุคคลปีละ 10,000 บาท และสมาชิกสามัญปีละ 360 บาท (อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเพื่อความเหมาะสม)


คำถาม สมาชิกได้สิทธิประโยชน์อะไรจากสมาคมฯ...?

คำตอบ : สมาชิกนิติบุคคล ได้รับประโยชน์การเป็นสมาชิกดังนี้

* ได้รับจดหมายข่าว ว.ป.ท. และวารสารทางวิชาการทุกฉบับฟรี
* ซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ของ ว.ป.ท. ในราคาสมาชิก
* ใช้สถานที่ของ ว.ส.ท. เพื่อจัดกิจกรรมตามระเบียบ ว.ส.ท.
* ส่งพนักงานเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ ในราคาสมาชิก
* เสนอข้อคิดเห็น หรือเรียกร้องต่อคณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. เกี่ยวกับความเสียหายอันพึงมี
* มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ แต่ไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท.
* มีสิทธิ์อื่นๆ ตามระเบียบที่ ว.ป.ท. จะกำหนดขึ้น

สมาชิกสามัญ ได้รับประโยชน์การเป็นสมาชิกดังนี้

* ได้รับจดหมายข่าว ว.ป.ท. และวารสารทางวิชาการทุกฉบับฟรี
* ซื้อหนังสือ ว.ป.ท. จัดพิมพ์จำหน่ายในราคาสมาชิก
* เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ ในราคาสมาชิก


คำถาม สมาคมฯ วสท. และสภาวิศวกร มีหน้าที่  บทบาท แตกต่างกันอย่างไร...?

คำตอบ : สภาวิศวกรและ วสท. แตกต่างกันคือ

สภาวิศวกร มีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1)    ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(2)    ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก
(3)    ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก
(4)    ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
(5)    ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
(6)    ให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี
(7)    เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย
(8)    ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

วสท. มีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1)     จัดทำกิจกรรมด้านวิศวกรรม ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิก วสท. ให้เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งต้องสามารถแข่งขันกับวิศวกรในระดับนานาชาติได้
(2)     รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก
(3)     ส่งเสริมจรรยาบรรณ รักษา ปกป้อง และคุ้มครองวิชาชีพวิศวกรรม ให้แก่สมาชิก เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างเต็มสติปัญญา และอย่างมีเกียรติ ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
(4)     นำเสนอข้อคิดเห็น ทิศทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง และทันสมัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
(5)     ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง


คำถาม คณะกรรมการสมาคมฯ  มีโครงสร้างอย่างไร...?

คำตอบ : 1.    นายกสมาคม    คุณพิสิฐ    พุฒิไพโรจน์   
2.    อุปกนายก คนที่ 1 (ด้านวิชาการ)    คุณสุพจน์    เจียมจรัสรังษี   

ประธานอนุกรรมการวิชาการ สาขาสิ่งแวดล้อม ประปา และสุขาภิบาล (ดร.สิรินิมิตร วังสุนทร)
ประธานอนุกรรมการวิชาการ สาขาขนส่ง (ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์)
ประธานอนุกรรมการวิชาการ สาขาพลังงาน (ดร.วีระพล ทองอุไทย)
ประธานอนุกรรมการวิชาการ สาขาอาคาร (คุณไมตรี วงศ์ไพเสริฐ)
ประธานอนุกรรมการวิชาการ สาขาเกษตร พัฒนาแหล่งน้ำ และพัฒนาชนบท (คุณชวลิต จันทรรัตน์)

3.      อุปนายก คนที่ 2 (งานในประเทศ)    คุณสุพจน์    โล่ห์วัชรินทร์   
4.      อุปนายก คนที่ 3 (งานต่างประเทศ)    คุณศุภชัย    รักพานิชมณี   
5.      เลขาธิการ        คุณอำนาจ    พรหมสูตร   
6.      เหรัญญิก        ดร.พรศักดิ์     ศุภธราธาร   
7.      ประชาสัมพันธ์    คุณสง่า    ลิมธงชัย   
8.      กรรมการนิติบุคคลที่ 1    คุณสายันต์    อิ่มสม-สมบูรณ์
9.      กรรมการนิติบุคคลที่ 2    คุณเกรียงเลิศ    ดนัยสวัสดิ์
10.    กรรมการนิติบุคคลที่ 3    คุณวิเชียร     วิไลงาม
11.    กรรมการนิติบุคคลที่ 4    คุณวิรัช    องค์ประเสริฐ
12.    กรรมการนิติบุคคลที่ 5    คุณไพบูลย์    วิภูษณะ
13.    กรรมการแต่งตั้ง คนที่ 1    คุณอนุชิต    เจริญศุภกุล
14.    กรรมการแต่งตั้ง คนที่ 2    คุณพิชญะ    จันทรานุวัฒน์
15.    กรรมการแต่งตั้ง คนที่ 3    คุณอุดม    ฉัตรศิริกุล
16.    กรรมการแต่งตั้ง คนที่ 4    คุณอุดมสุข    สุรชาติธำรงรัตน์
17.    กรรมการแต่งตั้ง คนที่ 5    ดร.อภิชาติ    สระมูล
18.    กรรมการแต่งตั้ง คนที่ 6    คุณอิสรา    ประภาสวัสดิ์


คำถาม สมาคมฯ มีกิจกรรมหรือแผนงานอะไรเพื่อสมาชิก...?

คำตอบ : ด้านวิชาการ
* จัดสัมมนาให้ความรู้สมาชิก
* จัดทัศนศึกษาทางวิชาการ
* จัดหาเอกสารวิชาการ
* จัดประชุมวิชาการ
* จัดทำ CEAT Journal – ปีละ 1-2 เล่ม

ด้านในประเทศ
* สร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้กับสมาชิก
* ผลักดันการปรับแก้ระเบียบที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
* สร้างความเข้มแข็งวิชาชีพโดยการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
* จัดระบบฐานข้อมูลวิชาชีพเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ด้านต่างประเทศ
* สร้างโอกาสธุรกิจในต่างประเทศ
* พัฒนามาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล
* เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจต่างประเทศ


คำถาม สมาคมฯ  มีการประชุมประจำปีของสมาชิกหรือไม่...?

คำตอบ : มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกๆปี ก่อนเดือนมีนาคม เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. แถลงผลงานที่ดำเนินการผ่านไปในรอบปี บัญชีงบดุลของ ว.ป.ท. ในรอบปี และนโยบายที่จะดำเนินงานต่อไป เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ และสมาชิกมีสิทธิที่จะซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในกิจการของ ว.ป.ท. ได้


คำถาม ปัจจุบัน  มีสมาชิกจำนวนเท่าไรในแต่ละประเภท...?

คำตอบ : ...


คำถาม สมาคมฯ เป็นสมาชิกของสมาคม หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่  ถ้ามี  ได้แก่อะไร  และองค์กรเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์หรือมีประโยชน์ต่อวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาอย่างไร...?

คำตอบ : วปท. เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ ดังนี้

1.     FACE   =   Federation of Asean Consulting Engineers
วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ปรึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

2.     TCDPAP    =    Technical Consultancy Development Programme for Asia and the Pacific
วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ปรึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย


คำถาม หน่วยงานใดเป็นผู้ควบคุมกฎ  ระเบียบ  หรือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา...?

คำตอบ : ...


คำถาม การคิดอัตราค่าบริการวิชาชีพ มีหลักการอย่างไร...?

คำตอบ : ...


คำถาม ปัจจุบัน  ภาครัฐมีกฎ  ระเบียบ  อย่างไรในการคิดอัตราตัวคูณปรับค่า...?

คำตอบ : ...


คำถาม ปัจจุบันภาครัฐมีการศึกษาหรือกำหนดอัตราค่าบริการวิชาชีพพื้นฐาน (Basic Salary) หรือไม่  อย่างไร...?

คำตอบ : ...


คำถาม รัฐมีกฎ  ระเบียบอะไรบ้าง  ในการจัดจ้างวิศวกรที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการโครงการต่างๆ  ในด้านการศึกษาวางแผน  การออกแบบรายละเอียด  การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง  การบริหารจัดการ  การปฏิบัติการและบำรุงรักษา  การฝึกอบรม  การวิจัยค้นคว้า  และการบริการที่ปรึกษาทางเทคนิคเฉพาะทาง  การติดตามและประเมินผล...?

คำตอบ : ...


คำถาม สาขาการให้บริการด้านวิศวกรที่ปรึกษา  ที่ได้รับการควบคุมตามกฎหมาย มีอะไรบ้าง...?

คำตอบ : ...


คำถาม สถาบันการศึกษามีคุณสมบัติเป็นสมาชิกของสมาคมได้หรือไม่...?

คำตอบ : ตามข้อบังคับสมาคมปัจจุบันไม่สามารถเป็นสมาชิกได้

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca