Wednesday, April 24, 2019
   
Text Size

Site Search

ขอเชิญสมาชิก วปท. เข้าร่วมโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของสภาวิศวกร

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอประชาสัมพันธ์ข่าว "การก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของสภาวิศวกร" ดังนี้

1. สภาวิศวกร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง "ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการสภาวิศวกร (project Management Consultant:PMC) ระยะที่ 2" โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) แนบท้าย

 • กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกาศราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 • ผู้ในใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และผู้มีความประสงค์สามารถเข้าเข้ารับฟังและตอบคำถามชี้แจงขอบเขตของงานว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ ให้แจ้งความประสงค์มายังสภาวิศวกรภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (ก่อนเวลา 17.00 น.) ผ่านช่องทาง หรือสำนักงานสภาวิศวกร
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 1402 ในวันทำการ

2. สภาวิศวกร มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยวิธีประกวดแบบโดยมีคุณสมลักษณธเฉพาะตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) แนบท้าย โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

 • ประกาศเชิญออกแบบและรับเอกสารการจัดประกวดแบบฯ วันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www.coe.or.th หรือ สำนักงานสภาวิศวกร ในวันและเวลาที่กำหนด
 • ชึ้แจงตอบข้อซักถาม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ สภาวิศวกร โดยผู้ที่สนใจเข้าฟังคำชี้แจง กรุณาแจ้งมายังสภาวิศวกร ภายในวันที 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www.coe.or.th หรือสำนักงานสภาวิศวกร ในวันและเวลาที่กำหนด
 • นำชมสถานที่ก่อสร้างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. (รายละเอียดตามแผนที่แนบ)
 • กำหนดส่งเอกสารการประกวดแนวคิด ในขั้นตอนที่ 1 โดยส่งที่สภาวิศวกรโดยตรง ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 17.00 น. (และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับงานหลังเวลาที่กำหนด)
 • คณะทำงานผู้ตัดสินการประกวดแนวความคิด ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 11-15 มีนาคม 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกแนวความคิด ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2562
 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดการประกวดแบบ ขั้นตอที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2562
 • กำหนดส่งแบบประกวด ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 17.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร (และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับงานหลังเวลาที่กำหนด)
 • คณะทำงานผู้ตัดสินการประกวดแบบขั้นตอนที่2 วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ คณะทำงานผู้ตัดสินอาจเชิญผู้ประกวดแบบในขั้นตอนที่ 2 ชี้แจงรายละเอียดของแบบโดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
 • ประกาศผลการตัดสิน ผู้ชนะการประกวดแบบ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.coe.or.th หรือสำนักงานสภาวิศวกร ในวันและเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup