Wednesday, January 20, 2021
   
Text Size

Site Search

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอแจ้งประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศกฎกระทรวงได้ที่นี่ (กฎกระทรวง)

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca