Wednesday, January 20, 2021
   
Text Size

Site Search

ขอความร่วมมือสมาชิกนิติบุคคล และ สมาชิก วปท. กรอกแบบสำรวจออนไลน์

"เมื่อพฤติกรมของคนไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมถึงวิสัยทัศน์เชิงนโยบายจากภาครัฐที่เอื้อหนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบประเทศไทย 4.0"

เรียน สมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญ ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเพื่อไปสู่ความเป็นดิจิทัล เพราะเหตุนี้จึงได้ตั้งทีมศึกษาระบบปัญญาประดิษฐ์ในชื่อ "Artificial Intelligence for Consultancy Service by CEAT" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าระบบปัญญาประดิษฐ์ในงานทางวิศวกรรมในประเทศไทย

ทั้งนี้ทางทีมศึกษาของ วปท. ได้ออกแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ของสมาชิก วปท. เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดทำระบบปัญญาประดิษฐ์ต้นแบบของ วปท. ในการนี้ วปท. จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังสมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญ ทุกท่าน ร่วมทำแบบสอบถาม "Artificial Intelligence for Consultancy Service by CEAT" และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมา

https://jiamjaratrangsee.outgrow.us/AI_for_consultancy_service_by_CEAT

หากสมาชิกต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440,02-949-0651 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิก วปท. เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาในยุค 4.0 อย่างสมบูรณ์

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca