Monday, September 21, 2020
   
Text Size

Site Search

(ด่วนมาก) แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

(ด่วน) สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)  ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เนืองจากสถานการณ์ COVID-19 รุนแรงขึ้นจนรัฐบาลประกาศมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้น คณะกรรมการอำนวยการวปท. มีมติเลื่อนการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ออกไปก่อน จนสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายเป็นที่น่ามั่นใจ วปท จะดำเนินการแจ้งการจัดประชุมใหญ่อีกครั้งให้สมาชิก วปท. ได้รับทราบต่อไป 

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca