Wednesday, July 15, 2020
   
Text Size

Site Search

การยกเว้นค่าสมาชิกประจำปี 2563 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบจากไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากต่างประเทศในปลายปี 2562 นำมาสู่การแพร่ระบาดในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลกถึงปัจจุบัน และยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษานั้น คณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ.2562-2564 ได้ประชุมหารือร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวการณ์ปัจจุบัน และตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อสมาชิก ฉะนั้นเพื่อเป็นการผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการจึงมีมติให้ยกเว้นค่าสมาชิกประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิกทุกประเภท และสำหรับสมาชิกที่มีการต่ออายุในปี 2563 วปท.มาแล้ว จะดำเนินการต่ออายุในปี 2564 ให้โดยอัตโนมัติ จึงเรียนเพื่อทราบ และหากท่านใดประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร 02-935-6440,02-949-0651 เป็นต้นไป

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca