ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ณ โรงแรม เดอะสุโกศล ห้องรัตนโกสินทร์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

1. 335578 2. 336982 3. 336999