การประชุม FACE ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ในฐานะสมาชิกของ Federation of Asean Consulting Engineers (FACE) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Workshop & Meeting FACE ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ และเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีสมาชิกอาเซียนในแต่ละประเทศเข้าร่วม ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ทั้งนี้ในครั้งต่อไปจะมีการประชุมจัดที ฮานอย ประเทศเวียดนาม

cm face 3 cm face 2 cm face 1
cm face 4 cm face 5 cm face 6