หนังสือมาตรฐาน

จำหนายหนังสือ มีเพียง 100 เล่มเท่านั้น

- มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพบริหารโครงการ (Project Management Consultancy Standard-PMC)

- มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพงานบริหารการก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant Standard-CSC)

สั่งจองหนังสือได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัทพ์. 02-935-6440, 02-949-0651

cever PMC cover CSC Order  PMC & CSC