รายชื่อหนังสือ ห้องสมุด วปท.

รหัสที่

รายการชื่อหนังสือ

จำนวนเล่ม

ธรรมะ

PS01 ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส พุทธประวัติของพรโอษฐ์ ๑ 1
PS02 ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส อริยสังจากพระโอษฐ์ ภาคต้น ๒ 1
PS03 ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส อริยสังจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย ๒ 1
PS04 ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ๓ 1
PS05 ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส ปฎิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ๔ 1
PS06 ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ๔๐.ช 1
PS07 คู่มือมนุษย์ (ฉบับสมบูรณ์) พุทธทาสภิกขุ 1
PS08 คู่มือพ้นทุกข์ (ฉบับสมบูรณ์) พุทธทาสภิกขุ 1
PS09 คู่มือดับทุกข์ (ฉบับสมบูรณ์) พุทธทาสภิกขุ 1
PS10 ทางธรรม (ฉบับสมบูรณ์) ปัญญา นันทภิกขุ 1
PS11 มงคลชีวิต ฉบับสมบูรณ์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธ ม. ม ธ โร) 1
PS12 พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 1
PS13 สารานุกรมพุทธศาสนา สมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 1
PS14 พจนานุกรมพุทธสาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระธรรมปิฐก (ป.อ. ปยุตโต) 1
PS15 พุทธสาวก พุทธสาวิกา เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต 1
PS16 พุทธธรรม ฉบับขยายความ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต) 1
PS17 รวมภาพชนะเลิศการประกวดพระท้องถิ่น จ.นครสวรรค์ ปี 2551 1

กอล์ฟ

GF01 100% Golf DAVID LEADBETTER 1
GF02 แก้ - วงแบบมือโปร โดย สิทธิศักดิ์ นันทเทิม 1
GF03 THE - FINEST GOLF 1
GF04 Golf - Courese Of The PGA TOUR 1

กฎหมาย

LE01 ร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ 1
LE02 พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ / ข้อบังคับสภาวิศวกร / ระเบียบสภาวิศวกร 1
LE03 รวมข้อหารือปี 2548-2549 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 1
LE04 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒,(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕,(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 1
LE05 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ Building Control Act & Ministerial Regulations สำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 1

พจนานุกรม

DIC01 พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 1
DIC02 พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 1
DIC03 ENGLISH - THAI DICTIONARY DESK EDITION 1
DIC04 THAI - ENGLISH DICTIONARY DESK EDITION 1
DIC05 ศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ อังกฤษ - ไทย ไทย - อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 1
DIC06 พจนานุกรมศัพท์ปรับอากาศ อังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 1
DIC07 ศัพท์พลังงาน อังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แก้ไขเพิ่มเติม 1
DIC08 พจนานุกรมศัพท์ยานยนต์และเครื่องยนต์ อังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 1
DIC09 ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 1
DIC10 พจนานุกรมศัพท์เธอร์โมไดนามิกส์ อังกฤษ - ไทย 1
DIC11 ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 1
DIC12 พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ ว.ส.ท. 1
DIC13 Concise Encyclopedia of Engineering 1
DIC14 Dictionary of Engineering 1
DIC15 พจนานุกรม ศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า 1

ปทานุกรม

PD01 The American Heritage Dictionary 1
PD02 McGRAW-HILL ENCYCLOPEDIA OF ENGINEERING 1

มาตรฐาน

EE01 มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 1
EE02 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน 1
EE03 มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง 1
EE04 มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 1
EE05 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 1
EE06 มาตรฐานระบบลิฟต์ 1
ME01 มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 1
ME02 มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ 1
ME03 มาตรฐานการควบคุมควันไฟ 1
ME04 มาตรฐานระบบไอน้ำ 1
ME05 มาตรฐานก๊าซหุงต้ม 1
ME06 มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร 1
CE01 แนวการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร 1
CE02 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง 1
CE03 มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคาร 1
CE04 มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณโดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก 1
CE05 มาตรฐานการคำนวณแรงลมสำหรับการออกแบบอาคาร 1
CE06 มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ 1
CE07 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง 1
CE08 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน 1
CE09 ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง 1
CE10 ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 1
CE11 ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ 1
CE12 STEEL CONSTEUCTION MANUAL (พร้อม CD) 1
CE13 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 1
CE14 มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง วิธีปฎิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 1
CE15 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม 1
CE16 COST ESTIMATING HANDBOOK ELECTRICAL & MECHANICAL SYSTEM 4
CE17 ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 2
CE18 การประมาณราคา ระบบไฟฟ้า - สื่อสารสำหรับอาคาร 2
CE19 คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับ 2549 2
CE20 คู่มือการพัสดุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8 1

สิ่งแวดล้อม

SNE01 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำในระดับประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) 1
SNE02 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 1
SNE03 พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 1
SNE04 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.๒๕๔๗ 1
SNE05 หลักเกณฑ์และรูปแบบการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 1
SNE06 โครงการวางและจัดทำแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนปากชม (คกไผ่ )จังหวัดเลย 1
SNE07 โครงการวางและจัดทำแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร) 1
SNE08 คู่มือการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา 1
SNE09 เอกสารวิชาการ เรื่อง การผลิตน้ำประปา 1
SNE10 งานศึกษาความเหมาะสมและผลกรทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยแม่ป่าไผ่ (รายงานฉบับสุดท้าย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น) 2
SNE11 งานศึกษาความเหมาะสมและผลกรทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยแม่ป่าไผ่ (รายงานฉบับสุดท้าย การศึกษาความเหมาะสม) 2
SNE12 รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 1 รายงานความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโครงการน้ำแม่เงา 2
SNE13 รายงานความก้าวหน้า เล่มที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโครงการน้ำแม่เงา 2
SNE14 รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ออบ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (เล่มที่ 1/4) 2
SNE15 รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ออบ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (เล่มที่ 2/4) 2
SNE16 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร งานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ออบ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (เล่มที่ 3/4) 2
SNE17 Executive Summary Report Feasibility Study and Initial Environmental Project Mae Op Mini Hydropower Project (4/4) 2
SNE18 รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดใหญ่ จังหวัดปัตตานี (ค่าจ้างศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น) 1
SNE19 โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกินขึ้นจากโครงการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2549) 1
SNE20 โครงการออแบบควบคุมการก่อสร้างและเดินระบบการสาธิตและส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมทางเกษตร (รายงานหลัก เล่ม 1/4 ) 1
SNE21 โครงการออแบบควบคุมการก่อสร้างและเดินระบบการสาธิตและส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียในโครงงานอุตสาหกรรมทางเกษตร (รายงานหลัก เล่ม 2/4 ) 1
SNE22 โครงการออแบบควบคุมการก่อสร้างและเดินระบบการสาธิตและส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียในโครงงานอุตสาหกรรมทางเกษตร (รายงานหลัก เล่ม 3/4 ) 1
SNE23 โครงการออแบบควบคุมการก่อสร้างและเดินระบบการสาธิตและส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียในโครงงานอุตสาหกรรมทางเกษตร (รายงานหลัก เล่ม 4/4 ) 1
SNE24 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (ห้วยสะดวงใหญ่) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2
SNE25 โครงการจัดทำแผนหลักการผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร) 1
SNE26 โครงการจัดทำแผนหลักการผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม (รายงานฉบับสุดท้าย) (Final Report) รายงานการศึกษาแผนหลัก 1
SNE27 โครงการจัดทำแผนหลักการผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม (รายงานฉบับสุดท้าย) (Final Report) รายงานการศึกษาความแหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 1
SNE28 โครงการจัดทำแผนหลักการผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม (รายงานฉบับสุดท้าย) (Final Report) ภาคผนวก เล่มที่ 1 1
SNE29 โครงการจัดทำแผนหลักการผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม (รายงานฉบับสุดท้าย) (Final Report) ภาคผนวก เล่มที่ 2 1
SNE30 โครงการจัดทำแผนหลักการผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม (รายงานฉบับสุดท้าย) (Final Report) รายงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 1
SNE31 โครงการจัดทำแผนหลักการผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม (รายงานฉบับสุดท้าย) (Final Report) รายงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1
SNE32 Master Plan for Stung Mnam Diversion Project (Executive Summary) 1
SNE33 โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Wauning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ปีงบประมาณ 2552 (รายงานฉบับสุดท้าย) (รายงานหลัก) 1
SNE34 โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Wauning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ปีงบประมาณ 2552 (รายงานฉบับสุดท้าย) (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร) 1
SNE35 โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Wauning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ปีงบประมาณ 2552 (รายงานฉบับสุดท้าย) (รายงานภาคผนวก) 1
SNE36 รายงานการศึกษาวิจัย ปัจจัยเสี่ยงและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำท่วม - ดินถล่ม ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน 1
SNE37 แผนที่มาตรฐานการแบ่งลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาของประเทศไทย 1
SNE38 โครงการสำรวจและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณ หมุ่ที่6 บ้านเนินน้ำหัก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ถึง บ้านหน้าโกฎิ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
SNE39 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกและถมทะเล ระยะที่1 บริเวณปากคลองปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล (รายงานฉบับสมบูรณ์ ภาคผนวก) 1
SNE40 โครงการการศึกษาและสำรวจออกแบบสำหรับก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่2 จังหวัดเชียงราย (รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานฉบับหลัก) 1

Drawing

Drawing01 แบบโครงเขื่อนกักเก็บน้ำ และอาคารประกอบ โครงการแควน้อย 1

ขนส่ง

TS01 Kaohasiung Municaipal Government Public Works Bureau Investigation, Analysis and Improvement Measures for the Existing Public Transportation System and Feasibility Study and Planning of the M.R.T. System (Final Report) Planning & Feasibility 1
TS02 Kaohasiung Municaipal Government Public Works Bureau Investigation, Analysis and Improvement Measures for the Existing Public Transportation System and Feasibility Study and Planning of the M.R.T. System (Final Report) Implementation & Management 1
TS03 Kaohasiung Municaipal Government Public Works Bureau Investigation, Analysis and Improvement Measures for the Existing Public Transportation System and Feasibility Study and Planning of the M.R.T. System (Final Report) Engineering Drawings 1
TS04 โครงการศึกษาสำรวจจัดทำแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำ (รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์) 1
TS05 การศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดและการบริหารจัดการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า (Intermodal Facilities) ที่เชียงแสนและเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1

อาคาร

BS01 Reinforced Concrete Fundamentals THIRD EDITION 1
BS02 Design of Concrete Structures (พิมพ์ครั้งที่ 1) 1
BS03 Design of Concrete Structures (พิมพ์ครั้งที่ 2) 1
BS04 Third Edition Reinforced Concrete Design 1
BS05 Design of Steel Structures 1
BS06 Steel Structures Design and Behavior 1
BS07 The Plastic Methods of structural analysis 1
BS08 Theory of Structures Timoshenko and Young 1
BS09 Structural Analysis Laursen 1
BS10 Elementary Theory of Structures 1
BS11 Structural Dynamic Theory & Computation 1
BS12 Florin - Slabs and Plates 1
BS13 Design of Wood Structures 1
BS14 Basic Steel Design 1
BS15 Structural Steel Design 1
BS16 Plastic in Steel - A Guide And Commentary 1
BS17 Structural Anacysis Design of Tall Buildtins 1
BS18 Stresses in Shells Fourth Printing 1
BS19 Design and construction of Concrete Shell roofs 1
BS20 Fatique of Weided Steel Structures 1
BS21 Craws Dillon Steel Building Andlysis and Design 1
BS22 คู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1
BS23 รวบรวมข้อหารือ เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2546-2547 1
BS24 รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี ๒๕๑๑ 1
BS25 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารฯ ออกตามความในพะราชบัญญัติควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ 1
BS26 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงออกตามความในราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 1
BS27 Strength Of Materials Part I Elementary 1
BS28 Strength Of Materials Part II Advanced 1
BS29 Engineering Economy 1
BS30 Soil Mechanics in Engineering Practice 1
BS31 Introductory Soil Mechanics and Foundations 1
BS32 Structural Engineering Handbook 1
BS33 Standard Handbook for Civil Engineers 1
BS34 Forndation Analyais and Design 1
BS35 Principles of Geotechnical Engineering 1
BS36 Principles of Foundation Engineering 1
BS37 Foundation Engineering 1
BS38 Hignrise Building Structures 1
BS39 ปูนซีเมนต์ ปอซโซลานและคอนกรีต สมาคมคอนกรีตไทย 1
BS40 Building Code and Commentary 1
BS41 Tensile Structures 1
BS42 The Wood Book 1
BS43 Engineering for Steel Construction 1
BS44 Detailing for Steel Construction 1
BS45 Post - Ten Sioning Manual 1
BS46 Pile Foundation Analysis and Design 1
BS47 ACI 318-83 1
BS48 Structural Systems 1
BS49 Reinforced Concrete Design Handbook 1
BS50 Architectural Graphics 1
BS51 Formulas For Stress and Strain 1
BS52 Advanced Mechanics of Materials 1
BS53 Mechanics of Elastic Structures 1
BS54 Advanced Strength of Materials 1
BS55 Vector Mechanics for Engineers Statics and Dynamics 1
BS56 Steel Buildings 1
BS57 Engineering Drawing & Graphic Technology 1
BS58 STEEL DETAILING คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก 1
BS59 พฤติกรรมและการออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็กประเภทท่อ 1
BS60 Thailand Steelhouse Contest 2010 1

พลังงาน

EG01 คู่มือปฎิบัติงานที่ดีสำหรับหม้อน้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพหม้อไอน้ำในภาคอุตสาหกรรม 1
EG02 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 1
EG03 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษารูปแบบองค์กรการจัดการบริหารเชื้อเพลิงชีวภาพ 1
EG04 โครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยและกัมพูชา (การศึกษาศักยภาพพลังงานลม) 1
EG05 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย WIND RESOURCE ASSESSMENT OF THAILAND 1
EG06 โครงการศึกษา ศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง 1
EG07 โครงการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานลม 1
EG08 โครงการศึกษา วิจัย สาธิต ตันแบบเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลงต่ำ 1
EG09 การศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ระดับหมู่บ้าน (รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 1/4 : รายงานหลัก) 1
EG10 การศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ระดับหมู่บ้าน (รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2/4 : ภาคผนวก ก-ง) 1
EG11 การศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ระดับหมู่บ้าน (รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 3/4 : ภาคผนวก จ-ฉ) 1
EG12 การศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ระดับหมู่บ้าน (รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 4/4 : การมีส่วนร่วมของประชาชน) 1
EG13 การศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ระดับหมู่บ้าน (รายละเอียดข้อมูล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านที่สำรวจเพิ่มเติม) 1
EG14 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (ห้วยสะดวงใหญ่) ภาคผนวก 2
EG15 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (ห้วยสะดวงใหญ่) รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ 1
EG16 แผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติ จากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย 1
EG17 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสงในประเทศไทย 1
EG18 รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อน(โครงการศึกษาพัฒนาและสาธิต การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผสมผสานกับความร้อนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งสถาบันจุฬาภรณ์) 1
EG19 โครงการศึกษาออกแบบโรงไฟฟ้าสาธิตจากเหง้ามันสำปะหลัง (ส่วนที่ 1/4 รายงานหลัก) 1
EG20 โครงการศึกษาออกแบบโรงไฟฟ้าสาธิตจากเหง้ามันสำปะหลัง (ส่วนที่ 2/4 รายงานการออกแบบโรงไฟฟ้า) 1
EG21 โครงการศึกษาออกแบบโรงไฟฟ้าสาธิตจากเหง้ามันสำปะหลัง (ส่วนที่ 3/4 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 1
EG22 โครงการศึกษาออกแบบโรงไฟฟ้าสาธิตจากเหง้ามันสำปะหลัง (ส่วนที่ 4/4 รายงานประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น) 1
EG23 การศึกษาและประเมินศักยภาพแหล่งชีวมวลภาคผนวก 1
EG24 รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาเตาเผาใช้ก๊าซชีวมวลในอุตสาหกรรมเซรามิค 1
EG25 รายงานฉบับสุดท้าย เรื่องโครงการสาธิตและส่งเสริมการใช้หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวประสิทธิภาพสูง 1
EG26 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงจากถ่านหิน (รายงานฉบับสุดท้าย รายงานหลัก) 1
EG27 โครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนกลุ่มที่ศักยภาพต่ำโดยใช้เทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อทำห้องอบแห้งสำหรับพืชผลทางการเกษตร 1
EG28 ร่างรายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาพัฒนาระบบผลิตแก๊สชีวมวล เพื่อผลิตไฟฟ้าในเครื่องยนต์สันดาปภายใน 1
EG29 โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวลในภาคอุตสาหกรรม (รายงานฉบับสุดท้าย รายงานหลัก) 1
EG30 การศึกษาออกแบบเพื่อสาธิตโรงไฟฟ้าจากชีวมวล รายงานฉบับสมบูรณ์ 1
EG31 คู่มือเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนพลังงานชีวมวล 1
EG32 โครงการวิจัยและทดลองใช้แก๊สโชฮอล์ผสมเอทานอล ตั้งแต่ร้อยละ 2 ขึ้นไปในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 1
EG33 การศึกษาศักยภาพพลังงานลงเฉพาะแหล่ง 1

ข้อสัญญาต่างๆ

FIDIC01 Conditions of Contract for Construction MDB Harmonised Edition 2005 (ISBN 2-88432-044-X) 1
FIDIC02 Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by The Employer FIRST EDITION 1999 (ISBN 2 -88432-022-9) 2
FIDIC03 Conditions of Contract for Construction MDB Harmonised Edition 2010 for Building and Engineering words designed by the Employer MDB HARMONISED EDITION 2010 (ISBN 2 -88432-044-X) 3
FIDIC04 Client/Consultant Model Services Agreement Agreement General Conditions Particular Conditions Appendices A, B and C  Fourth Edition 2006 (ISBN 978-2-88432-048-1) 1
FIDIC05 Business Integrity Management System Training Manual (First Edition 2002) 1
FIDIC06 Guidelines for Business Integrity Management and The Consulting Industry (Test Edition 2001) 1
FIDIC07 Model Representative Agreement Particular Conditions General Conditions Notes for Guidance (Test Edition 2004) 1
FIDIC08 Project Sustainability Management - Guidelines 2004 1
FIDIC09 Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects PRE-PRESS SEMINAR EDITION 2007 (ISBN 978-2-88432-049-8) 1
FIDIC10 Short Form of Contract AGREEMENT GENERAL CONDITIONS RULES FOR ADJUDICATION NOTES FOR GUIDANCE FIRST EDITION 1999 (ISBN 2-88432-024-5) 2
FIDIC11 Conditions of Contract for Plant and Design Build FIRST EDITION 1999 (ISBN 2-88432-023-7) 2
FIDIC12 Conditions of Contract for EPC/TURNKEY PROJECTS FIRST EDITION 1999 (ISBN 2-88432-021-0) 2
FIDIC13 Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects PRE-PRESS SEMINAR EDITION 2008 (ISBN 978-2-88432-052-8) 2
FIDIC14 FIDIC PROCUREMENT PROCEDURES GUIDE (ISBN 978-2-88432-062-5) 1
FIDIC15 FICID DBO Contract Guide FOR THE FIDIC CONDITIONS OF CONTRACT FOR DESIGN, BUILD AND OPERATE PROJECTS (ISBN 978-2-88432-066-5) 1
FIDIC16 FIDIC YOUNG PROFESSIONALS REFERENCE DOCUMENT FIDIC YPFSC (YPF) 1
FIDIC17 Form of Contract FOR DREDGING AND RECLAMATION WORKS AGREEMENT GENERAL CONDITIONS RULES FOR ADJUDICATION NOTES FOR GUIDANCE (ISBN 2-88432-045-6) 1
FIDIC18 Model Representative Agreement Particular Conditions General Conditions Notes for Guidance (ISBN 978-2-88432-069-4) 1
FIDIC19 CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION (ISBN 2-88432-001-6) 1
FIDIC20 Conditions Of Subcontract for Construction  FOR BUILDING AND ENGINEERING WORKS DESIGNED BY THE EMPLOYER (ISBN 978-2-88432-068-9) 1
FIDIC21 The FICID Contracts Guide WITH DETEILEN GUIDANCE ON USING THE FIRST EDITIONS OF FIDIC'S (ISBN 2-88432-029-6) 1
FIDIC22 CONDITIONS OF CONTRACT FOR ELECTRICAL AND MECHANICAL WORKS (ISBN 2-88432-00-8) 1
FIDIC23 Client/Consultant Model Services Agreement Agreement General Conditions Particular Conditions Appendices 1,2 3 and 4 (ISBN 2-88432-048-2) 1
FIDIC24 SELECTION OF CONSULTANTS FIDIC Guidelines for the Selection of Consultants  SECOND EDITION 2013 1
FIDIC25 STANDARD PREQUALIFICATION FORM FOR CONTRACTORS (ISBN 978-2-88432-057-5) 1
FIDIC26 Improving the Quality of Construction A guide for actions 1
FIDIC27 JOINT VENTURE (CONSORTIUM) AGREEMENT (ISBN 2-88432-008-3) 1
FIDIC28 SUB - CONSULTANCY AGEREEMENT (ISBN 2-88432-009-1) 1
FIDIC29 GUIDE TO THE USE OF FIDIC'S SUB-CONSULTANCY AND JOINT VENTURE (CONSORTIUM) AGREEMENTS 1
FIDIC30 The White Book Guide WITH OTHER NOTES ON DOCUMENTS FOR CONSULTANCY AGREEMENTS 1
FIDIC31 CONDITIONS OF CONTRACT FOR DESIGN-BUILD AND TURNKEY (ISBN 2-88432-010-5) 1
FIDIC32 Definition of Services Guidelines Building Construction (ISBN 978-2-88432-062-8) 1

หนังสือวิชาการ

TG01 ก้าวสู่ทศวรรษที่๓ บทความวิวชาการเล่มที่ ๑ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ๒๕ ปี COT บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 1
TG02 ก้าวสู่ทศวรรษที่๓ บทความวิวชาการเล่มที่ ๒ การออกแบบและก่อสร้าง ๒๕ ปี COT บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 1
TG03 ก้าวสู่ทศวรรษที่๓ บทความวิวชาการเล่มที่ ๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒๕ ปี COT บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 1
TG04 CEAT Journal วารสารวิชาการ วปท. ฉบับปฐมฤกษ์ 1
TG05 CEAT Journal วารสารวิชาการ วปท. เล่ม 2 1
TG06 CEAT Journal วารสารวิชาการ วปท. เล่ม 3 1
TG07 CEAT Journal วารสารวิชาการ วปท. เล่ม 4 1
TG08 CEAT Journal วารสารวิชาการ วปท. เล่ม 5 1
TG09 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ (รายงานฉบับสมบูรณ์) 1
TG10 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) 1
TG11 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ (ภาคผนวก) 1
TG12 30 Years Achievement of CEAT 1
TG13 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 จัดโดย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด 1
TG14 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 จัดโดย Panya Group Professionals 1
TG15 การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 3 จัดโดย สมาคมคอนกรีตไทย ร่วมกับ ACI Thailand Chapter และศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานยั่งยืน 1
TG16 การแก้ไขปัญหาในวงการก่อสร้างไทย 1
TG17 CEAT Journal วารสารวิชาการ วปท. เล่ม 6 1
TG18 CEAT Journal วารสารวิชาการ วปท. เล่ม 7 1
TG19 CEAT Journal วารสารวิชาการ วปท. เล่ม 8 1

ทั่วไป

GE01 ทำเนียบผู้ตรวจสอบอาคารปี 2009-2010 1
GE02 Ceat Directory 2009 1
GE03 Who's Who in Thailand EEs :year 2005 1
GE04 พลิกประวัติศาสตร์ใหม่ วสท. 65ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1
GE05 เครือข่าย SMEs Consortium (กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง) ปี 2553 1
GE06 รายงานผล การดำเนินการอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง 1
GE07 รายงานผล การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง 1
GE08 สัญญาจ้างเหมาและซื้อขาย โดย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 1
GE09 PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS Infrastructure Projects In Indonesia 2010-2014 1
GE10 SYNTEC-INGÉNIERIE Annuaire Directory 2008 1