หนังสือ FIDIC

เปิดจำหน่ายแล้วต้นฉบับเป็นลิขสิทธิ์ของ FIDIC

PR  FIDIC

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

เป็นสมาชิกหนึ่งเดียวของประเทศไทยของสมาพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (FIDIC)

เปิดจำหน่ายหนังสือสัญญา FIDIC ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดย วปท. เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

(หน้าต่อหน้า ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย อยู่คู่กัน)

เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นทางการในการทำสัญญาจ้างในการแนบสัญญาแแบบมีลิขสิทธิ์

---------------------------------------------------------

  • เล่มแดง – เงื่อนไขสัญญาสำหรับก่อสร้าง (Conditions of Contract for Construction)

จำหน่ายเล่มละ : 2,400 บาท

  • เล่มเหลือง - เงื่อนไขสัญญาสำหรับ เครื่องจักร และออกแบบสร้าง (Conditions of Contract for Plant & Design Build)

จำหน่ายเล่มละ : 2,400 บาท

  • เล่มเงิน – เงื่อนไขสัญญาสำหรับโครงการเหมาเบ็ดเสร็จ (Conditions of Contract for EPC/Turkey Projects)

จำหน่ายเล่มละ : 2,400 บาท

  • เล่มขาว - ผู้ว่าจ้าง/ที่ปรึกษา ต้นแบบ ข้อตกลบริการ (Client/Consultant Model Services Agreement)

จำหน่ายเล่มละ : 1,000 บาท

Red Yellow
Turkey White