หนังสือ FIDIC

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

เป็นสมาชิกหนึ่งเดียวของประเทศไทยของสมาพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (FIDIC)

เปิดจำหน่ายหนังสือสัญญา FIDIC ฉบับแปลเป็นภาษาไทย

(หน้าต่อหน้า ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย อยู่คู่กัน)

เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นทางการในการทำสัญญา จ้างในการแนบสัญญาแแบบมีลิขสิทธิ์

พร้อมจำหน่ายแล้ว โดยผลิตมาแค่ 100 เล่มเท่านั้น !!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------------------------

  • เล่มแดง – เงื่อนไขสัญญาสำหรับก่อสร้าง (Conditions of Contract for Construction)

จำหน่ายเล่มละ : 2,400 บาท

  • เล่มเหลือง - เงื่อนไขสัญญาสำหรับ เครื่องจักร และออกแบบสร้าง (Conditions of Contract for Plant & Design Build)

จำหน่ายเล่มละ : 2,400 บาท

  • เล่มเงิน – เงื่อนไขสัญญาสำหรับโครงการเหมาเบ็ดเสร็จ (Conditions of Contract for EPC/Turkey Projects)

จำหน่ายเล่มละ : 2,400 บาท

  • เล่มขาว - ผู้ว่าจ้าง/ที่ปรึกษา ต้นแบบ ข้อตกลบริการ (Client/Consultant Model Services Agreement)

จำหน่ายเล่มละ : 1,000 บาท

 

Red Yellow
Turkey White