การประชุมเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

ตามที่สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้มีการศึกษากฎหมายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทบทวนปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้น และนำเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหากสามารถปรับปรุงกฎระเบียบได้ตามข้อเสนอ เพื่อให้การศึกษามีความรอบคอบ วปท.

จึงได้จัดการประชุมเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม วปท. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในสาขางานจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง และได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ ตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และวปท. ได้สรุปผลการประชุมดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ วปท. ได้จัดส่งสรุปผลการประชุมดังกล่าวมายัง กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ และ TDRI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิก วปท. ทุกท่านสามารถดู

ผลสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ได้นี่