ค้นหาสมาชิกสมาคมฯ ตามสาขาที่เชี่ยวชาญ

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย - CEAT has 297 registered members

Search criteria

Description
Quick Contact
2164
บริษัท อาร์คีไทพ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2164
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: +66-2 634 0031
Primary Email: info.bkk@archetype-group.com
2165
บริษัท ซีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2165
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-138-3913
Primary Email: chatchawit@cng-eng.com
2166
บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียร์ส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2166
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-941-1061
Primary Email: case@casethai.com
2167
บริษัท เพชรอนันต์พร วิศวกรรม จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2167
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0626749229, 091-9893698
Primary Email: pape3eng@gmail.com
2168
บริษัท มิกซ์คอน คอนซัลติ้ง จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2168
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-060-1807
Primary Email: mixconteam@gmail.com
Website: -
2170
บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2170
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-181-1770
Primary Email: mba@infraplus.co.th
Website: -
2171
บริษัท ไนน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2171
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-726-2342
Primary Email: 9andassociates@gmail.com
Website: -
2172
บริษัท กรีน อินโนเวชั่น เวิลด์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2172
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-565-8391
Primary Email: -
Website: -
3001
ระดับ กาญจนะวณิชย์
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3001
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: 0-2258-4838-9
Primary Email: -
Website: -
3002
รังษี รัตนปราการ
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3002
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: 0-2618-6200
Primary Email: -
Website: -
3004
ประสิทธิพร ชยางคานนท์
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3004
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: -
Primary Email: -
Website: -
3006
พิพัฒน์ พลอินทร์
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3006
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: -
Primary Email: -
Website: -
3011
กระสินธุ์ บุญญวัฒน์
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3011
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: -
Primary Email: -
Website: -
3014
วิทยา กิตติจิรวางกูร
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3014
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: -
Primary Email: -
Website: -
3018
ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3018
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: -
Primary Email: -
Website: -
3020
สินธุ พูนศิริวงศ์
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3020
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: -
Primary Email: -
Website: -
3021
อนันต์ สุนทรศิริ
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3021
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: 0-2381-7223
Primary Email: anansts@yahoo.com
Website: -
3031
ดร.สุบิน ปิ่นขยัน
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3031
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: 0-2713-3888
Primary Email: seatec@seatecgroup.com
Website: -
3033
ปรีชา เศขรฤทธิ์
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3033
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: 0-2713-3888
Primary Email: seatec@seatec.co.th
3034
ชยันต์ ศาลิคุปต์
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 3034
CEAT Member Type: บุคคล
Tel: 0-2393-2769
Primary Email: -
Website: -