ค้นหาสมาชิกสมาคมฯ ตามสาขาที่เชี่ยวชาญ

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย - CEAT has 294 registered members

Search criteria

Description
Quick Contact
2073
บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2073
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-3187235
Primary Email: -
2076
บริษัท ว.และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2076
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2318-8533
Primary Email: info@wasso.co.th
2077
บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2077
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2158-2675-8
Primary Email: bpac@bangkokplanner.co.th
2079
บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2079
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2745-6294-7
Primary Email: bcc@buildercons.com
2081
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2081
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2751-5100-5
Primary Email: urairat@cel.co.th
Website: www.cel.co.th
2082
บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2082
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 053-355-666-7
Primary Email: ppsnorth@loxinfo.co.th
Website: -
2083
บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2083
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2343-8866
Primary Email: info.th@wsp.com
Website: -
2085
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2085
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2158-1228-30
Primary Email: chamnan151@yahoo.com
Website: -
2088
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2088
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2168-7395-98
Primary Email: contact@iec-thailand.com
2089
บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา พี.เอช.2000 จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2089
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2960-0251-4
Primary Email: ph2000hq@ph2000.co.th
2090
บริษัท เอ๊ปเซ่ คอนซัลท์แตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2090
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2928-5630
Primary Email: samard@fseworld.org
2092
บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2092
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2036-0953
Primary Email: admin@alana.co.th
2093
บริษัท ฟิวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2093
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2392-5375
Primary Email: fusion@fusionfiresafety.com
2097
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2097
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2679-9079-84
Primary Email: mitr@mitr.com
Website: www.mitr.com
2098
บริษัท อินทิกรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2098
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2261-1561-4
Primary Email: integral-ho@hotmail.com
2099
บริษัท ดีเอสพีเอ็ม จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2099
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2930-0454
Primary Email: dspm@dspm.co.th
2104
บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2104
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2931-8872-3
Primary Email: apai_future@yahoo.com
2106
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2106
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-363-7723
Primary Email: contact_gfe@gfe.co.th
Website: www.gfe.co.th
2107
บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2107
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-243-0761
Primary Email: tcec01@yahoo.com
Website: -
2108
บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2108
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-513-8891-4
Primary Email: info@agroupconsult.com